Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 382946
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 8 de juliol de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració de l’Institut d’Educació Secundària (IES) Santa Maria amb la implantació del batxillerat en les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials, de Ciències i Tecnologia i General i s’autoritza la inscripció del canvi de denominació de l’adreça del centre en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El Decret  43/2011, de dia 29 d'abril,  creà l'IES Santa Maria, al municipi de Santa Maria del Camí, amb codi de centre 07014909 (BOIB núm. 67, de 5 de maig).

2. L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 23 de març de 2012 disposà la posada en funcionament de l'IES Santa Maria amb la implantació de l'educació secundària obligatòria (BOIB núm. 46, de 29 de març).

3. La Resolució del conseller d'Educació i Universitat d'1 de febrer de 2019, disposà el trasllat del personal i dels alumnes de l'IES Santa Maria al nou edifici situat a la via Ma-3010, de Santa Maria a Pòrtol, i ordenà la inscripció d'aquest trasllat en el Registre de centres docents de la Conselleria d'Educació i Universitat (BOIB núm. 119, de 19 de maig)

4. La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca d'11 de novembre de 2019 va actualitzar l'oferta formativa per al curs 2019/2020 dels ensenyaments autoritzats, com a conseqüència de la implantació, la supressió i el canvi de perfil o de règim dels cicles formatius de formació professional en centres públics d'educació secundària, en centres integrats de formació professional i en centres d'educació de persones adultes.

En aquesta Resolució, a l'IES Santa Maria, se li va atorgar una Unitat Educativa Específica a Centre Ordinari (UEECO) de Bàsica especial, amb efectes de la implantació, el curs 2019/2020

5. El 10 de maig de 2022, el Servei de Centres va realitzar un informe del compliment dels requisits mínims de les instal·lacions de l'IES Santa Maria per a la implantació del batxillerat i informà favorablement el compliment del edifici per a la implantació de dues unitats de batxillerat en les modalitats de d'Humanitats i Ciències Socials, de Ciències i Tecnologia i General. També informà que el 30 de setembre de 2021, el ple de l'ajuntament de Santa Maria del Camí va posar a disposició  de la conselleria d'Educació i Formació Professional, dues parcel·les del municipi , de les quals una d'elles amb referència cadastral 07056A005001580000PY estarà destinada a l'ampliació de l'Institut d'Educació Secundària.

6. El 17 de  maig de 2022, el batle president de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí certifica que l'adreça de l'IES Santa Maria ha estat modificada i actualment és Av Margalida Calafat, núm 5.

7. El 6 de juliol de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres, emet un informe favorable sobre la modificació de la configuració de l'Institut d'Educació Secundària (IES) Santa Maria amb la implantació del batxillerat en les modalitats d'Humanitats i Ciències Socials, de Ciències i Tecnologia i General i la inscripció del canvi de denominació de l'adreça del centre en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD)

8. El 7 de juliol de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va proposar la modificació de la configuració de l'Institut d'Educació Secundària (IES) Santa Maria amb la implantació del batxillerat en les modalitats d'Humanitats i Ciències Socials, de Ciències i Tecnologia i General i proposà la inscripció del canvi de denominació de l'adreça del centre en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD)

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol, i suplement en català núm. 7 de 1985).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. Llei 1/2022,  de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102  de Creació de centres, que la creació, la supressió i la transformació de centres de centres públics correspon al Govern de les Illes Balears, que ha d'establir els tipus d'ensenyaments que s'hi desenvoluparan. Al punt 3 del mateix article determina que el Govern de les Illes Balears ha de promoure una xarxa de centres públics suficient per cobrir la demanda de la població escolar de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Reial decret 132/2010, de 12 de febrer (BOE del 12 de març), pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de segon cicle de educació infantil, educació primària i educació secundària.

6. La Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de novembre de 2017 per la qual s'estableixen els criteris per determinar la tipologia dels centres docents públics no universitaris i l'assignació d'equips directius (BOIB núm. 152, de 14 de desembre).

7. La Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 24 de maig de 2018 per la qual es determina la tipologia dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i el curs d'entrada en vigor de la nova tipologia (BOIB núm. 67, de 31 de maig).

8. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

9. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en data 7 de juliol de 2022, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar la implantació de forma progressiva dels ensenyaments de batxillerat en la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials, de Ciències i Tecnologia i General,  que s'inicia el curs 2022-2023 amb 1r de batxillerat.

2. Modificar la denominació de l'adreça del centre e inscriure aquest canvi, en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD).

3. Determinar que com a conseqüència d'aquestes modificacions,  el centre modifica la seva tipologia de centre, passant  de tipologia D a tipologia C.

4. Instar a la direcció del centre perquè proposi el nomenament d'un/a cap d'estudis adjunt, amb efectes des de dia 1 de juliol de 2022 per garantir la implantació d'aquesta nova etapa educativa.

5. Determinar que, com a conseqüència d'aquestes autoritzacions, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07014909

Denominació genèrica: Institut d'educació secundària i batxillerat

Denominació específica: Santa Maria

Titular: Conselleria d'Educació i Formació Professional

Domicili: Av. Margalida Calafat, núm. 5

Municipi: Santa Maria

CP: 07007

Ensenyaments autoritzats:

Educació secundària: 12 unitats i 360 places escolars

Aula UEECO de Bàsica especial:  1 unitat i 7 places escolars

Batxillerat: 2 unitats i 70 places escolars

6.  Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 8 de juliol de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March Cerdà