Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 382551
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, i s’aprova el projecte d’execució del parc fotovoltaic Agrisolar Es Mercadal de 20 MWp i 15,47 MWn, ubicat al polígon 11, parcel·la 8 des Mercadal (RE018/20)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 19 de novembre de 2020 va tenir entrada a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic un escrit signat per Juan Ignacio Colado Sosa, en nom i representació de l'empresa Es Mercadal Solar SL pel qual sol·liciten la tramitació de l'autorització administrativa, la declaració d'utilitat pública, la declaració de projecte d'interès estratègic industrial i l'avaluació d'impacte ambiental ordinària del projecte d'un parc fotovoltaic.

2. El 18 de gener de 2021, el promotor va aportar informació complementària al projecte tècnic.

3. L'1 de febrer, la DG d'Energia i Canvi Climàtic va declarar l'admissió a tràmit de la sol·licitud i es varen iniciar les consultes a les administracions i a les persones interessades en l'expedient.

4. El 6 de febrer de 2021, es va publicar en el BOIB número 16 l'inici de la informació pública de la tramitació del projecte per un termini de trenta dies.

5. L'11 i 20 de febrer de 2021 es va publicar l'anunci en el Diario de Mallorca i al Ara Balears, respectivament.

6. El 16 de febrer de 2021 el Consorci de Residus Urbans i Energia va remetre un informe favorable.

7. El 8 de març de 2021 el Servei de Patrimoni Històric del Consell de Menorca va informar que el projecte no afecta al patrimoni històric.

8. El 10 de març de 2021 el promotor va aportar la sol·licitud d'inici de la tramitació ambiental ordinària.

9. El 10 de març de 2021, el GOB va presentar una al·legació al projecte on sol·licita que s'incorporin una sèrie de mesures per tal de fer més compatible el projecte amb el seu entorn i amb la societat menorquina.

10. El 19 de març de 2021, el Consell de Menorca va emetre informe favorable amb condicions al projecte.

11. El 26 de març de 2021, la DG d'Energia i Canvi Climàtic va emetre el certificat del procediment d'informació pública en què s'acredita que s'ha rebut una al·legació durant el procediment.

12. El 15 d'abril de 2021 es va notificar a la CMAIB la tramesa de documentació per a l'inici de l'Avaluació d'Impacte Ambiental Ordinària.

13. El 29 d'abril de 2021, el promotor va presentar un document d'acceptació de les al·legacions presentades per part del GOB i assumint el seu compliment.

14. L'1 de juny de 2021 el promotor va aportar una memòria agronòmica signada el 28 de maig de 2021 per Benita Pons Pons com a contestació a l'informe del Departament d'Economia i Territori del Consell de Menorca (Resolució núm. 740 de 06/05/2021).

15. El 22 de juny de 2021, l'ajuntament des Mercadal va emetre un informe amb condicions sobre el projecte.

16. El 12 d'octubre de 2021, es va publicar en el BOIB número 140 l'Acord del Consell de Govern d'11 d'octubre de 2021 pel qual es declara el parc fotovoltaic com a projecte industrial d'interès estratègic, condicionat a l'obtenció de l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució.

17. El 6 de setembre de 2021 el promotor va aportar el document “Anexo 3 Estudio de Evaluación de Repercusiones Ambientales” a requeriment de la Comissió de Medi Ambient (en endavant CMAIB).

18. El 9 de novembre de 2021 la CMAIB requereix, entre altres, la modificació del traçat del primer tram de la línia d'evacuació (1000 m aprox.) per a que transcorri per la faixa de seguretat desproveïda de vegetació a l'est de la parcel·la 8 i segueixi pel traçat de la línia de 15 kV LMT Xarolina, en comptes d'anar pel sender estret de terra de l'antic camí de Llucatx.

19. El 10 de desembre de 2021 el promotor va aportar nova documentació a l'informe de deficiències de la CMAIB de 9 de novembre de 2021 (núm. exp. 54A/2021), mitjançant la qual modifica el traçat del primer tram de la línia d'evacuació d'acord amb el requeriment de la CMAIB.

20. El 25 de febrer de 2022, la CMAIB va comunicar per VALIB 79809 la Declaració d'Impacte Ambiental (en endavant DIA) de 17 de febrer de 2022, que es va publicar en el BOIB número 35 de 10 de març de 2022 amb la modificació del traçat dels primers 1000 m de la línia d'evacuació.

21. El 16 de març de 2022 el promotor va presentar el projecte executiu, visat el 16 de març de 2022, amb el traçat inicialment proposat, contràriament al que recull la DIA. Així mateix, va adjuntar un document de l'ajuntament des Mercadal que justifica que el camí de Llucatx és de titularitat pública.

22. El 29 de març de 2022 aquesta direcció general va trametre el projecte executiu, visat el 16 de març de 2022, a la CMAIB, atès el canvi de traçat del primer tram de la línia d'evacuació.

23. L'11 d'abril de 2022 el promotor va sol·licitar formalment a la CMAIB un aclariment o una revisió de la DIA que contempli el traçat inicial (camí de Llucatx).

24. El 5 de maig de 2022 la CMAIB va presentar un escrit mitjançant el qual indicava que la modificació del traçat que recull el projecte executiu, visat el 16 de març de 2022, una vegada emesa la DIA, s'ha de sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental simplificada d'acord amb l'article 13.2.d) del text refós de la Llei d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears (DL 1/2020 de 28 d'agost).

25. El 5 de maig de 2022 el promotor va presentar un nou projecte executiu, visat el 5 de maig de 2022, en què mantén el traçat del primer tram A d'acord amb el que recull la DIA, és a dir, el que transcorre per la faixa de seguretat desproveïda de vegetació a l'est de la parcel·la 8 i segueixi pel traçat de la línia de 15 kV LMT Xarolina.

26. L'11 de maig de 2022 el promotor va presentar un document mitjançant el qual certifica que els trams de la línia d'evacuació que transcorren per zones privades tenen la consideració de camins, d'acord amb el Viari Unificat de les Illes Balears que apareix en el visor IDEIB. A més, declara que no durà a terme cap actuació en aquests trams sense la disponibilitat civil d'aquests.

27. El 15 de juny de 2022 el promotor va aportar la disponibilitat dels terrenys privats, mitjançant acords amb els propietaris, per on transcorre la línia d'evacuació i una declaració jurada de renúncia als drets d'expropiació de la declaració d'utilitat pública.

28. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació aportada i han emès un informe en què es conclou, sense entrar a valorar tècnicament el projecte, que s'han complert tots els tràmits requerits en el procediment d'autorització administrativa, i s'informa favorablement sobre l'aprovació del projecte d'execució de la instal·lació del parc fotovoltaic i línia d'evacuació, exceptuant la subestació elevadora 30/132 kV de nova construcció.

Fonaments de dret

 • El Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.
 • La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
 • El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.
 • La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.
 • La Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, per a les instal·lacions elèctriques descrites.
 • El Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.
 • El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, modificat pel Decret 33/2015.
 • La Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.
 • La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.
 • El Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
 • El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Atorgar l'autorització administrativa del parc fotovoltaic Aguisolar Es Mercadal, promogut per Es Mercadal Solar SL, amb NIF B40613739, amb les característiques següents:

Expedient: RE018/20

Denominació: Agrisolar Es Mercadal

Parc fotovoltaic i línia d'evacuació

 • Situació: polígon 11 parcel·la 8 des Mercadal.
 • Ocupació: 95.508 m2
 • 36.904 panells solars (seguidor 1 eix) de 540 Wp de potència unitària. Potència total de pic de 19.928 kWp.
 • 4 estacions de potència (inversor + transformador) de 4390 kVA. Potència instal·lada de 15.420 kWn.
 • Línia d'evacuació soterrada de 30 kV des del parc fotovoltaic fins a la subestació (SE) elevadora 30/132 kV, de nova construcció, de longitud aproximada 11.500 m, amb cable RHZ1-OL 18/30kV Al de secció 3(1x300) mm2 segons el traçat que recull el projecte signat per Manuel Martínez Gumbau, i visat amb número 2022/2345 de 5 de maig de 2022.

Subestació 30/132 kV Sa Roca de nova construcció (*)

 • Situació: polígon 15 parcel·la 32 des Mercadal
 • Tipus: exterior de dimensions 40 x 36 m
 • Línia d'enllaç de 132 kV entre la SE Sa Roca, de nova construcció, i la SE Es Mercadal d'uns 200 m aproximadament.

(*) Dades tècniques pendents de definir en el projecte executiu.

La instal·lació es classifica en el grup b.1.1, «Instal·lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica», d'acord amb l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

2. Aprovar el projecte d'execució del parc fotovoltaic i la línia d'evacuació, exceptuant la subestació elevadora 30/132 kV de nova construcció, d'acord amb el projecte signat per Manuel Martínez Gumbau, i visat amb número 2022/2345 de 5 de maig de 2022, sense entrar a valorar-ne tècnicament el contingut, sempre que es compleixin les següents condicions:

 • Compliment de les condicions de la Declaració d'Impacte Ambiental segons l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 17 de febrer de 2022, que es va publicar en el BOIB número 35 de 10 de març de 2022.
 • Una vegada atorgada l'autorització administrativa i avaluació d'impacte ambiental i abans de començar l'obra s'haurà de formalitzar una fiança davant l'ajuntament que serà calculada juntament amb la quantia de l'impost d'ICIO a abonar també a l'ajuntament.
 • En el termini de cinc anys des de la concessió de l'autorització administrativa de la subestació 30/132 kV SE Sa Roca, de nova construcció, s'ha de presentar el projecte d'execució per a la seva aprovació, d'acord amb l'article 130 i següents del Reial decret 1955/2000.

3. Indicar que aquest projecte va obtenir la declaració de projecte industrial estratègic per l'Acord del Consell de Govern d'11 d'octubre de 2021, publicat en el BOIB número 140 de 12 d'octubre de 2021, per la qual cosa, i d'acord amb l'article 4.d) de la Llei 14/2019, de 29 de març, de projectes industrials estratègics de les Illes Balears, té els efectes de la declaració d'interès general.

4. Disposar que, abans de l'inici de les obres, el promotor ha de presentar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic la documentació següent:

 • Justificant d'haver liquidat davant l'ajuntament la tributació municipal corresponent, tal com preveu l'article 29 del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.
 • Nomenament de l'auditor ambiental i del tècnic director d'obres.
 • Pla de vigilància i seguiment redactat per l'auditor ambiental que, a més, ha d'incloure el contingut mínim establert a la Llei d'avaluació ambiental, haurà de preveure l'emissió d'informes de seguiment durant la fase de construcció amb una periodicitat de 15 dies que certifiqui el compliment de les mesures preventives, correctores i compensatòries de l'estudi d'impacte ambiental, les condicions de l'annex F del Decret 33/2015, i els condicionants de la declaració d'impacte ambiental, i dels altres informes emesos.
 • Pla de seguretat i de gestió de residus, juntament amb la declaració responsable del promotor en què es comprometi a la correcta gestió dels panells solars una vegada finalitzada la seva vida útil.
 • Justificant d'haver presentat tota la documentació requerida als ajuntaments, així com el pagament de les fiances i taxes indicades en els diferents informes municipals.
 • Autoritzacions pertinents referent a l'establiment o pas de les instal·lacions energètiques que s'hagin d'implantar fora de la parcel·la.

5. Condicionar la posada en servei de tota la instal·lació a l'aprovació del projecte d'execució de la subestació elevadora 30/132 kV i una vegada executat el parc fotovoltaic, la línia d'evacuació i la subestació elevadora 30/132 kV, el titular ha de presentar la sol·licitud de posada en servei, a la qual ha d'adjuntar un certificat de final d'obra subscrit per un tècnic facultatiu, així com les proves reglamentàries i la resta de documentació que exigeix la reglamentació vigent.

6. Informar que aquesta autorització es concedeix sens perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries relatives a les llicències municipals, l'ordenació del territori i el medi ambient, i a qualssevol altres motivades per disposicions que hi siguin aplicables.

7. Notificar aquesta Resolució als interessats i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 8 de juliol de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021) José Guillermo Malagrava Rigo