Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 382738
Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, en la qual es resol la modificació Pla Estratègic Subvencions 2020-2022 per incloure una nova línia de subvenció mitjançant convenis instrumentals reguladors amb cadascun dels ajuntaments de l’illa d’Eivissa, relatius a la cooperació econòmica per al finançament de la prestació del servei públic integral de recollida i transport de residus urbans per a l’exercici pressupostari de l’any 2022, corresponent al Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 8 de juliol de 2022 es va dictar Resolució del conseller executiu del Departament d' Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, en la qual resol:

«PRIMER.- Deixar sense efecte la resolució del conseller executiuDepartament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut de data 16 de juny de 2022, mitjançant la qual s'aprovava la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa, anys 2020-2022, en el sentit d'incloure, de manera puntual i afectant únicament a la planificació de l'exercici 2022, una nova línia d'ajudes econòmiques a tots els ajuntaments de l'illa d'Eivissa, per contribuir al finançament del cànon de retorn de la inversió per a la gestió de residus municipals i de les taxes de recollida de residus urbans municipals a través d'una minoració dels imports a cobrar en els rebuts als ciutadans per a l'exercici pressupostari de l'any 2022 (modificació publicada al BOIB núm. 79 de 18 de juny de 2022).

SEGON.- Aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa, anys 2020-2022, en el sentit d'incloure, de manera puntual i afectant únicament a la planificació de l'exercici 2022, una nova línia d'ajudes econòmiques a tots els ajuntaments de l'illa d'Eivissa, per cooperar econòmicament en el finançament de la prestació del servei públic integral de recollida i transport de residus urbans per a l'exercici pressupostari de l'any 2022, de la següent manera:

Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal.

Secció: Cooperació Municipal

Línia d'acció

Subvenció als Ajuntaments de l'illa d'Eivissa per cooperar econòmicament en el finançament de la prestació del servei públic integral de recollida i transport de residus urbans municipals

Forma d'atorgament

Directa (art. 22.2.c de la Llei 38/2003 General de subvencions, de 17 de novembre)

Objectius estratègics

- Cooperar econòmicament amb els ajuntaments en el finançament de les despeses en la prestació d'un servei públic en matèria de residus urbans.

- Garantir la prestació d'un servei públic i la seua eficàcia.

Destinataris

Ajuntaments de l'illa d'Eivissa

Efectes a aconseguir amb l'atorgament de la subvenció

Cooperar econòmicament amb als ajuntaments en el sosteniment dels serveis públics necessaris

Indicadors d'avaluació

% de despesa de la prestació del servei públic municipal finançada

% de despeses executades i justificades

Aplicació pressupostària

9420.46207

Cost previsible

4.371.974,26 €

Finançament (fons propis del CIE o també fons externs)

Fons propis

Compatibilitat o incompatibilitat

Compatibilitat

TERCER.- Publicar la resolució que es dicti en el BOIB, en el portal de transparència del Consell Insular d'Eivissa, i donar-ne compte al Consell Executiu.»

 

Eivissa, 8 de juliol de 2022

La cap de Secció d'Indústria Olga Torres Ribas