Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 593577
Expedient 1105 de modificació de crèdit - crèdit extraordinari que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 25 de novembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb allò dispost a l'art. 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, R.D.L. 2/2004, de 5 de març, es posa en coneixement general que a la Intervenció d'aquest Ajuntament es troba exposat al públic l'expedient 1105 de modificació de crèdit - crèdit extraordinari que fou aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de data 25 de novembre de 2021.

Els interessats legitimats segons l'art. 169.1 de la present Llei, podran presentar les reclamacions pertinents en el termini de 15 dies a comptar de l'endemà al de la publicació del present edicte al BOIB.

 

Esporles, 1 de desembre de 2021

La batlessa Maria Ramon Salas