Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SINEU

Núm. 591427
Aprovació inicial expedient modificació de crèdit núm. 12/2021 (Exp. 1361/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 30 de novembre de 2021, el Ple de l'Ajuntament de Sineu ha aprovat inicialment l'expedient de modificació de crèdits 12/2021, mitjançant la modalitat de suplements de crèdit finançats amb nous ingressos. De conformitat amb el que estableix l'article 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb l'article 169.1, s'exposa l'expedient al públic durant un termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions. Si durant el termini d'exposició pública no es presenten reclamacions, s'entendrà definitivament aprovat, en cas contrari, el Ple disposarà d'un mes per resoldre-les.

La documentació es pot consultar a la seu electrònica https://sineu.eadministracio.cat

 

Sineu, document signat electrònicament (1 de desembre de 2021)

El batle Tomeu Mulet Florit