Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 593641
Aprovat inicialment l'expedient 1107/2021 modificació de crèdit, suplement de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament d'Esporles en sessió ordinària celebrada dia 25 de novembre de 2021, aprovà inicialment l'expedient 1107/2021 de suplement de crèdit, el qual d'acord amb el que disposa l'article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text refós d'Hisendes Locals, resta exposat al públic a efectes de reclamacions per un termini de quinze dies.

  

Esporles, 1 de desembre de 2021

La batlessa

Maria Ramon Salas