Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Núm. 590285
Modificació de l'ordenança municipal reguladora de guals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes del que disposa l'article 17.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es posa en coneixament general que a Secretaria d'aquest Ajuntament romandrà a disposició del públic, per trenta dies a partir de la publicació d'aquest anunci al Boib, l'expedient de modificació de l'ordenança municipal reguladora de guals aprovada provisionalment per l'Ajuntament en Ple en sessió ordinària de dia 30 de novembre de 2021.

Els interessats/des que estiguin legitimats segons l'article 18 RDL 2/2004 podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes en el termini d'exposició. Si no hi ha reclamacions, l'acord es considerarà definitiu. Si n'hi ha, la Corporació adoptarà l'acord definitiu procedent, resolent les reclamacions presentades i aprovant la redacció definitiva de l'ordenança.

 

Santa Eugènia, 1 de desembre de 2021

El batle

Joan Riutort Crespí