Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAMPANET

Núm. 592642
Anunci d'aprovació provisional d'ordenances fiscals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovades provisionalment, per acord plenari adoptat en sessió de data 1 de desembre de 2021: l'Ordenança  reguladora del Preu Públic del Servei d'Escola Infantil Municipal; així com també la Modificació de la Tarifa de la Taxa per Connexió al Clavegueram; s'exposen al públic, per termini de trenta dies, a efectes de reclamacions, conformement l'article 17 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

Campanet, 2 de desembre de 2021

El secretari-interventor Carlos A. Llorente Sánchez.