Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 589721
Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 251 de data 23 de novembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen subvencions per a les explotacions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data de 23 de novembre de 2021, signa la següent resolució:

“Resolució de revocació parcial

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1 Inversions a les explotacions agràries

CONVOCATÒRIA: INEA2018_1

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 208246

Codi BDNS: 497976

Document: resolució

Exp.: INEA2018_1/251

Antecedents

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries. La Resolució esmentada es va modificar en data 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185) i en data 22 de juny de 2016, (BOIB núm. 81) i en data 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80).

2. Una vegada analitzada tota la documentació presentada, el vicepresident del FOGAIBA va resoldre favorablement la concessió de l'ajuda a favor de Binigarba Quesos SL, entre d'altres, que figuren en l'annex de la Resolució de concessió, R1 de data 10 de setembre de 2020, (BOIB núm. 161, de 17 de setembre de 2020) amb les dades i els imports corresponents (amb un import concedit de 31.883,88 €).

3. Atesa la Resolució de concessió de l'ajuda esmentada, i d'acord amb el que estableix l'apartat desè de la convocatòria abans esmentada, el beneficiari s'obliga, entre altres, a realitzar les actuacions auxiliades dins el termini establert i a justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en la manera i els terminis determinats en la convocatòria.

4. Dins el termini legalment establert per a la justificació de les inversions aprovades, la persona interessada presenta la sol·licitud de pagament com també la documentació exigida, però, una vegada examinada aquesta, es comprova que, segons les fotografies aportades a l'acta d'inspecció final, es venen productes que no estan dins l'activitat complementària declarada en el RIA de venda directa, formatge i derivats làctics exclusivament de la seva explotació, per tant, no auxiliables les inversions relacionades amb la venda directa, ja que segons el punt 7.l) de l'apartat quart, Actuacions subvencionables, de la convocatòria, s'estableix que no podran ser subvencionables les despeses que no tenguin la condició de despesa elegible conforme a la normativa vigent i segons el punt 1.d) de l'article 148 de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears, Requisits per a la venda directa, s'estableix que s'ha de produir en l'explotació o elaborar amb ingredients primaris de l'explotació tots els productes objecte de la venda directa.

5. L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que “Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament”.

6. En data 25 d'octubre de 2021 es notifica a la persona interessada, mitjançant la publicació al web del FOGAIBA, l'Informe/Proposta provisional de resolució de revocació parcial de 19 d'octubre de 2021, a l'efecte de complir amb el tràmit d'audiència per dur a terme les al·legacions.

7. En data 9 de novembre de 2021, dins el termini i en la forma escaient, la persona interessada va presentar l'escrit d'al·legacions sobre l'Informe/Proposta provisional de resolució de revocació parcial, en el qual manifesta que la majoria de productes són propis o amb una primera transformació elaborats en la explotació, a més de vendre un gran sortit de derivats lactis han introduït productes transformats de porcs engreixats en la mateixa finca, així com hortalisses de temporada produïda en la pròpia explotació i que també hi ha una petita secció amb productes no produïts i elaborats en la explotació. Que és una explotació agrària prioritària, per tant, preferent, i que realitzaran els oportuns canvis al registre Insular agrari per tal de reflectir la realitat actual de l'explotació i els tràmits per justificar el fet de pertànyer a una agrupació de preferents que permet la venda de productes d'altres explotacions preferents de les Illes Balears, tal com contempla la Llei agrària de les Illes Balears.

8. L'article 5.4 del Decret 43/2015, de 22 de maig, estableix que, en el supòsit que es faci la venda directa de productes prevista en el capítol VI del títol VII de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears, s'especificarà si comercialitzen els productes exclusivament de la seva explotació o d'una agrupació de productors previstes en la Llei agrària, si són o no transformats i si són d'origen vegetal. Qualsevol variació de les dades s'haurà de comunicar als òrgans gestors del registre insular corresponent. L'article 5, punt II, de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears, defineix la venda directa com acte de vendre sense intermediaris els productes de l'activitat agrària i complementària, quan els ingredients tenguin origen a la pròpia explotació. Aquesta venda sols es pot fer a elements de la pròpia explotació, mercats municipals o establiments comercials no permanents. En l'activitat complementària declarada en el Registre Insular Agrari, actualment, només hi ha venda directa de formatge i derivats làctics exclusivament de la seva explotació, no estant declarats els productes transformats de porcs engreixats en la pròpia explotació ni la venda d'hortalisses, aquestes tampoc estan declarades com a cultiu de l'explotació. D'una altra banda tampoc hi ha constància de pertànyer a una agrupació d'explotacions preferents per poder vendre productes transformats agraris d'altres explotacions, com vins, olis, etc i tampoc productes no agraris, com llaunes de refrescos, ensaïmades, etc.

9. S'ha considerat l'Informe/Proposta provisional de resolució de 19 d'octubre de 2021, de revocació parcial de l'ajuda concedida a BINIGARBA QUESOS SL, amb NIF B57380438.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en les explotacions agràries.

2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Revocar parcialment la resolució d'ajuda concedida al beneficiari per l'import i amb les dades detallades en l'annex d'aquesta resolució, que és un total d'1 expedient i que comença amb BINIGARBA QUESOS SL i acaba amb BINIGARBA QUESOS SL, que suma un import total de 12.059,92 euros, (100% CAIB), relativa a la línia d'ajuda “Inversions en les explotacions agràries”, ja que l'import  de les despeses relacionades a la venda directa no compleixen els requisits exposats al punt 1.d) de l'article 48 de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears ni el punt 7.l) de l'apartat quart de actuacions subvencionables de la convocatòria .

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 19 de novembre de 2021

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such

 

ANNEX

TITULAR

NIF

NºEXPEDIENT

Import ajuda concedida

Import ajuda auxiliable

Import que s'ha de revocar

100 % CAIB

 

Binigarba Quesos SL

B57380438

INEA2018_1/251

31.883,88

19.823,96

12.059,92

12.059,92

2021

 

 

1

31.883,88

19.823,96

12.059,92

12.059,92

 

 

 

Núm. BENEFICIARIS

TOTAL AJUDA

 

 

TOTAL CAIB

 

 

Palma, 24 de novembre de 2021

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé