Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 590215
Aprovació provisional modificació de l'Ordenança fiscal que regula la taxa per als usos privatius o l'aprofitament especial del domini públic local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s'anuncia que l'Ajuntament de Sant Lluís, en sessió plenària de data 24 de novembre de 2021, va adoptar el següent acord:

- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal que regula la taxa per als usos privatius o l'aprofitament especial del domini públic local

De conformitat amb el que estableix l'article 17.1 del Text refós de la Llei que regula les hisendes locals, se sotmet l'acord anterior juntament amb l'ordenança a informació pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d'edictes municipal i a la web municipal, durant el període de 30 dies, perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents; en el cas que no se'n presentin, l'acord s'elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.

 

Sant Lluís, en la data que consta en la signatura electrònica (1 de desembre de 2021)

La batlessa

M. Carolina Marquès Portella