Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 593571
Aprovació inicial de l’expedient 1099/2021 de modificació de crèdit, transferència de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada dia 25 de novembre de 2021, aprovà l'expedient 1099/2021 de modificació de crèdit, transferència de crèdit d'acord amb l'article 177 i següents del Reial Decret Legislatiu  2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de les Hisenda Locals, quedant exposat al públic a afectes de reclamacions durant quinze dies.

 

Esporles, 1 de desembre de 2021

La batlessa

Maria Ramon Salas