Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

DEMARCACIÓ DE COSTES A LES ILLES BALEARS

Núm. 591281
Anunci d'incoació de l'expedient d'establiment d'una ribera de mar de la partió aprovada per O.M. de 2 de març de 2000, al passeig de Les Figueretes en el terme municipal d'Eivissa, (Eivissa, Illes Balears) Ref. DES01-97-07-0044-DES04/02

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Demarcació de Costes a Illes Balears, prèvia autorització de la Direcció General de la Costa i de la Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb data 22 de novembre de 2021, ha dictat providència d'incoació d'establiment d'una ribera de mar de la partió aprovada per Ordre Ministerial de 2 de març de 2000, al passeig de Les Figueretes, en el terme municipal d'Eivissa, (Eivissa, Illes Balears), d'acord amb el que s'estableix en l'article 12 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

En compliment del que es preveu en l'article 21.2.a) del Reglament General de Costes (Reial decret 876/2014), aquesta Demarcació procedeix a realitzar la INCOACIO I INFORMACIÓ PÚBLICA I OFICIAL de l'expedient de partió, durant el termini d'UN MES, a fi que qualsevol interessat pugui comparèixer en aquest, examinar els planols de delimitació provisional del domini públic i de les servituds i formular les al·legacions que consideri oportunes.

Es fa pública, igualment, la suspensió d'atorgament de concessions i autoritzacions en el domini públic marítim-terrestre i en la seva zona de servitud de protecció, fins a la resolució de l'expedient de partió, que portarà implícita l'aixecament d'aquesta suspensió.

L'expedient de partió que inclou els plans amb la delimitació provisional, estarà a la disposició dels interessats en la Subdirecció General de Domini Públic Marítim-Terrestre de la Direcció General de la Costa i de la Mar (Plaça Sant Joan de la Creu s/n, 28071-Madrid), sol·licitant cita prèvia al correu Bzn-sgdpmt@miteco.es i una còpia de l'expedient podrà ser examinada en les dependències de la Demarcació de Costes a Illes Balears, situada al carrer Felicià Fuster, núm. 7, Edifici de l'Administració Perifèrica, prèvia sol·licitud de cita prèvia al correu Bzn-dcbaleares.miteco.es . Els planols amb la delimitació proposada també podran ser consultats, a l'Ajuntament d'Eivissa i en https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/07-des01-97-07-0044.aspx

 

Palma, en le dia de la signatura electrònica (1 de desembre de 2021)

La cap de la Demarcació de Costes en Illes Balears

Almudena Domínguez Garcés