Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT DE PALMA

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Núm. 590823
Devolució de garanties definitives

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

S'han sol·licitat la devolució de les garanties definitives que, en el seu moment, varen constituir els següents contractistes pel concepte  que s'indica:

ESPORTS 85 S.L. (B57969249).- Per la realització de l'objecte del contracte “Servei públic de campus esportius i temps lliure per als estius 2017 i 2018 a les instal·lacions IME”.

DIC DRAC S.L. (B57786774).- Per la realització de l'objecte del contracte “Servei de campus esportius i temps lliure a l'estiu 2021”

Conforme al que disposa la normativa aplicable, es publica aquest anunci perquè en prengueu coneixement i perquè, en el termini de deu dies contats a partir de l'endemà al de la publicació, puguin presentar reclamacions en el Registre General de l'Ajuntament de Palma o qualssevol altre que estigui recollit a la Llei de procediment administratiu aquells que considerin que tenen dret exigible a l'adjudicatari per raó del contracte garantit.

 

Palma, 17 de novembre de 2021

El gerente de l'Institut

Rafael Navarro Roig