Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 590219
Aprovació inicial Reglament de la prestació del servei social comunitari d'atenció domiciliària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís, en sessió ordinària de dia 24.11.21,  el Reglament de la prestació del servei social comunitari d'atenció domiciliària,  es fa públic que l'esmentat reglament romandrà al públic durant els trenta dies hàbils següents al de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a fi que durant l'esmentat termini les persones interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin oportuns. El text del Reglament aprovat inicialment es podrà consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Lluís (http://www.ajsantlluis.org/tauler/edictes.aspx?tipo=06&HISTORIC=1).

En el cas que dins d'aquest termini no es presentin al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu l'acord fins aleshores inicial i se'n disposarà la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

 Sant Lluís, en la data que consta en la signatura electrònica (1 de desembre de 2021)

La batlessa

M. Carolina Marquès Portella