Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 591957
Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, exp. 123 de data 29 de novembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1  d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 29 de novembre de 2021, va signar la següent resolució,

Informe/Proposta de Resolució/ Resolució de denegació de la sol·liictud de pagament del segon tram

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 6- Desenvolupament d'explotacions agrícoles i empreses

Submesura6.1 - Creació d'empreses de joves Agricultors

Convocatòria: CEJA2018_1

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 208251

Codi BDNS: 449691

Exp.núm.: CEJA2018_1/123

Antecedents

1.El 15 de setembre de 2015 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 136 , la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors (modificada per la Resolució del president del FOGAIBA publicada en el BOIB núm. 54, de 30 d'abril de 2016).

2.Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

3. El 15 d'abril de 2019, el vicepresident del FOGAIBA va dictar la Resolució de la concessió de l'ajuda, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 59, de 2 de maig de 2019.

4. Amb data 9 de juliol de 2021, la beneficiària va presentar la sol·licitud de pagament del segon tram, amb RGE núm. 288367.

5. Una vegada revisada la sol·licitud de pagament del segon tram, abans esmentada, s'ha observat que en l'IRPF que ha presentat la beneficiària consta com a ingressos procedents d'explotació pròpia, quan s'hauria d'haver declarat com a sòcia de l'explotació Son Basca SAT, i per tant no compleix els requisits i condicions que estableix l'apartat desè, punt 1, d'obligacions dels beneficiaris, en relació amb el punt 3.b.2 de l'apartat onzè de la Resolució del president del FOGAIBA de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, per la qual cosa es denega el pagament de la sol·licitud abans esmentada corresponent al segon tram de l'expedient CEJA2018_1/123.

6. Així mateix, us inform que no es durà a terme la revocació de l'ajuda concedida, ja que disposau d'un termini de 36 mesos, des de la concessió de l'ajuda i sempre abans del pagament de l'ajuda, pel que fa a les condicions d'incorporació a una explotació agrària prioritària, d'acord amb l'apartat desè punt 1 i apartat cinquè punt 2.a) de la Resolució de la convocatòria del president del FOGAIBA de 10 de setembre de 2015.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors.

2.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució

Per tot això, s'informa favorablement i propòs al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Denegar el pagament de la sol·licitud del segon tram de l'expedient núm CEJA2018_1/123 corresponent a CATERINA PAYERAS FORTEZA, amb NIF ***1971**, relativa a la línia d'ajuda «Creació d'empreses de joves agricultors», ja que no compleix els requisits que estableix la Resolució de la convocatòria del president del FOGAIBA de 10 de setembre de 2015.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 29 de novembre de 2021

La cap de Secció I d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Maria Ángeles Pérez Ribas

Per suplència de la cap de secció XVI

(BOIB núm. 94, de 15/07/2021)

El cap de servei d'Ajudes Directes de la PAC

Juan Ramis Ripoll

Per suplència del cap de servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural   (BOIB núm. 160, de 20/11/2021

 

Conforme amb la proposta, en dict resolució

​​​​​​​

Palma, 29 de novembre de 2021

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

 

Palma, 30 de novembre de 2021

El director gerent del FOGAIBA

Mateu Morro Marcé