Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 592938
Aprovació inicial de l’expedient de modificació de les bases d’execució del Pressupost municipal de l’exercici 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En la Secretaria d'aquest Ajuntament i conforme disposen els articles 112 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, 169.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es troba exposat al públic, a efectes de reclamacions, l'expedient de modificació de les bases d'execució del Pressupost municipal per a l'exercici 2021 que va ser aprovat pel Ple en sessió ordinària celebrada el dia 30 de novembre de 2021.

Els interessats que estiguin legitimats segons el dispost en l'article 170.1 del RD Legislatiu citat, i pels motius taxativament enumerats en el dit article 170, poden presentar reclamacions amb subjecció els següents tràmits:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a partir del següent a la data d'inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

b) Oficina de presentació: Registre General

c) Òrgan davant el que es reclama: Ajuntament Ple.

En el suposat de què no sigui presentada cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar nou acord.

 

Consell, en data de la signatura electrònica (30 de novembre de 2021)

El batle Andreu Isern Pol