Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Núm. 590320
Citació a termini a les persones interessades en relació amb l’ampliació del recurs contenciós administratiu PO 409/2021 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 14 de setembre de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'ofici de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, s'ha acordat l'ampliació del recurs contenciós administratiu (PO 409/2021) interposat per l'entitat BAMBOBIER BALEARIC, SL. contra la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 14 de setembre de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020 (publicada en el BOIB núm. 159, de 15-09-2020).

Per això i en compliment de l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, se citen les persones interessades en aquest expedient contenciós administratiu perquè es puguin personar com a demandades davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de nou dies, comptadors a partir de l'endemà d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les persones interessades hi han de comparèixer, en forma legal, mitjançant procurador amb poder a aquest efecte i signatura de lletrat. Així mateix, se'ls comunica que en cas que s'hi personin se'ls considerarà part, sense que per això s'hagi de retrotreure ni interrompre el procediment i que, si no s'hi personen, el procediment continuarà en tots els seus tràmits i no serà procedent fer-los cap altra notificació.

 

Palma, 29 de novembre de 2021

La secretària general Guadalupe Pulido Román