Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 591269
Tràmit d’informació pública del Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla Especial de Protecció Civil enfront d’Emergències Radiològiques a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposa l'article 24.3 de la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d'emergències de les Illes Balears, i l'article 58.1.e) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, en relació amb l'apartat 3 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 3 de novembre de 2021 per la qual s'inicia el procediment d'elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla Especial de Protecció Civil enfront d'Emergències Radiològiques a les Illes Balears, se sotmet al tràmit d'informació pública aquest Projecte de decret, durant un termini de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant aquest termini es podrà consultar el Projecte de decret esmentat, així com la resta de l'expedient d'elaboració de la norma, a la seu de la Direcció General d'Emergències i Interior (c/ de Francesc Salvà, s/n, es Pont d'Inca, Marratxí), i a la pàgina web http://participaciociutadana.caib.es. També es poden presentar al·legacions, si escau, davant la mateixa direcció general o per mitjans telemàtics, mitjançant l'apartat «Participació en l'elaboració de normativa» de la pàgina web esmentada.

 

Marratxí, 1 de desembre de 2021

El director general d'Emergències i Interior Jaime Barceló Huguet