Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

   • Extracte de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l’any 2021 per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, que podrà ser objecte de cofinançament dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número de registre 13064 - Pàgines 45276-45277

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

   • Extracte de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 28 de desembre de 2020 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment de la creació de comunitats d’energies renovables locals per a autoconsum promogudes per les administracions locals, les entitats públiques que en depenen i les associacions empresarials privades, que serà objecte de cofinançament dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número de registre 13101 - Pàgines 45278-45279

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, de 28 de desembre de 2020, per la qual se sotmet a una segona informació pública del Projecte de decret de regulació de l’accessibilitat universal en els espais d’ús públic de les Illes Balears

    Número de registre 13151 - Pàgina 45280

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 734 /2020 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la resolució de la consellera de Salut i Consum de 15 de juliol de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020

    Número de registre 13128 - Pàgina 45281

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Extracte de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de desembre de 2020, per la qual es convoquen les ajudes de l’any 2020 per a la rehabilitació d’edificis i habitatges inclosos dins l’àrea de regeneració i renovació urbana de Maó, en el marc del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

    Número de registre 13158 - Pàgines 45282-45283

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de novembre de 2020 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 13120 - Pàgina 45284

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de novembre de 2020 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 13121 - Pàgina 45285

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 18 de novembre de 2020 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 13122 - Pàgina 45286

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 3 de desembre de 2020 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 13123 - Pàgina 45287

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Correcció d’errades advertides al Acord del Ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de dia 8 d’octubre de 2020, per la qual es va aprovar inicialment l’expedient número 24/2020 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Aferrs Socials de l’exercici 2020 per crèdit extraordinari (CEXT 02/2020)

    Número de registre 13105 - Pàgina 45288

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de 21 de desembre de 2020, relatiu a l’aprovació inicial i declaració d’utilitat pública del projecte constructiu de millora de nus. Rotonda a la carretera Me-6, en la intersecció d’accés al Polígon industrial de Sant Lluís, terme municipal de Sant Lluís, i necessitat d’ocupació i d’aprovació inicial de la relació de béns i drets que seran afectats per l’expropiació dels terrenys necessaris per dur a terme aquesta actuació (exp. C4316-2019-41)

    Número de registre 13104 - Pàgines 45289-45291

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima del municipi d’Alaró

    Número de registre 13086 - Pàgina 45292

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Procediment de canvi de titularitat en els drets funeraris dels nínxols 147 i 148 de la Col·lectiva 3 del Cementiri Municipal d'Algaida

    Número de registre 13130 - Pàgina 45293

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació inicial del pressupost de la corporació i de la plantilla de personal per a l'exercici 2021

    Número de registre 13079 - Pàgina 45294

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 12 de PGOU d’Inca, consistent en l’ampliació d’un sistema general viari per a la creació d'un eix cívic al carrer Puig de Massanella així com la documentació corresponent a l’avaluació ambiental estratègica simplificada

    Número de registre 13067 - Pàgina 45295

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2021 (Exp. 4070/2020)

    Número de registre 13193 - Pàgina 45296

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial Pressupost 2021 Ajuntament de Lloseta

    Número de registre 13080 - Pàgina 45297

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Resolució de les persones admeses a la Ludoteca de Nadal

    Número de registre 13147 - Pàgina 45298

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació inicial del projecte de modificació del PGOU referida a les alineacions previstes en el vial Cova des Mariner i les alineacions al camí de Son Fangos respecte a les parcel·les 16 i 31 dins l’ àmbit de la UE/77-04

    Número de registre 13115 - Pàgina 45299

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Aprovació del Projecte per a la millora dels equipaments dels horts urbans de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 13135 - Pàgina 45300