Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 13115
Aprovació inicial del projecte de modificació del PGOU referida a les alineacions previstes en el vial Cova des Mariner i les alineacions al camí de Son Fangos respecte a les parcel·les 16 i 31 dins l’ àmbit de la UE/77-04

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei jurídicoadministratiu de Planejament. Exp: PA20/0005.

El Ple de l'Ajuntament del 29-10-2020 va aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana referida a la modificació de les alineacions previstes al PGOU en el vial  Cova des Mariner i les alineacions al camí de Son Fangos respecte a les parcel·les 16 i 31 dins l' àmbit de la UE/77-04, per tal d' ajustar-se a les alineacions executades, augmentant la secció del vial d' entrada, segons el projecte redactat pels Serveis Tècnics de Planejament.

Complint l'art. 55 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears,  se sotmet el dit Projecte de modificació del Pla general,  a informació pública durant TRENTA DIES.  Atès l'art. 21. 5 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (LOUS), el termini d'informació pública es computa des de la darrera publicació obligatòria. 

Els qui se'n considerin afectats poden examinar el projecte:

- presencialment a la Secció d'informació urbanística (av. de Gabriel Alomar, 18, planta baixa. Edifici Municipal de les Avingudes), demanant cita prèvia en línia

- a l'anunci d'aquest acord, dins el tauler d'anuncis de la Seu Electrònica Municipal (amb navegador explorer).

- accedint a l'enllaç

 https://ajtpalma.sharepoint.com/:b:/s/Planejament/EWv89W9GMPFKqNO0YTsM_N0BOVGAl8XcWvulvzdjNK7p5g?e=UBVBxA

i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents, en el termini esmentat i mitjançant escrit dirigit a l'Ajuntament de Palma, al Registre General de les oficines municipals d'atenció a la ciutadania, la ubicació de les quals es pot consultar al web www.palma.cat, o a les dependències a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Així mateix i d'acord amb l'art. 51 de la dita Llei 12/2017 es fa pública la suspensió de la tramitació i aprovació dels plans de desenvolupament, dels instruments de gestió, així com a de l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències urbanístiques i de la possibilitat de presentar comunicacions prèvies en el que resultin afectades per les determinacions d'aquest planejament.

 

Palma, 18 de desembre de 2020

El cap del Departament,  sl

p.d. Decret de batlia núm 3000/2014, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de  4-03-2014)

Jaume Horrach Font