Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT

Núm. 13151
Resolució de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, de 28 de desembre de 2020, per la qual se sotmet a una segona informació pública del Projecte de decret de regulació de l’accessibilitat universal en els espais d’ús públic de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

  1. En data 8 de maig de 2020, la Resolució conjunta de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, de la consellera d'Afers Socials i Esports, del conseller de Mobilitat i Habitatge i del conseller de Medi Ambient i Territori ordenà l'inici de la tramitació del Decret de regulació de l'accessibilitat universal en els espais públics de les Illes Balears, es va designar  com òrgan responsable del procediment la Direcció General de Drets i Diversitat, de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, amb la col·laboració necessària de les conselleries que signaren la resolució.

  2. Realitzada una primera audiència amb informació pública del projecte de decret, es considera adient, realitzar una segona audiència amb informació pública respecte de la nova redacció del projecte de decret.

  3. Atesa la naturalesa de la matèria regulada, la Direcció General de Drets i Diversitat ha proposat sotmetre a informació pública l'Avantprojecte de llei, publicar-ne l'anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i facilitar la participació ciutadana.

Per tot això, i atesa la naturalesa de la disposició, dict la següent

RESOLUCIÓ

  1. Sotmetre el Projecte Decret de regulació de l'accessibilitat universal en els espais públics de les Illes Balears a una segona informació pública i posar-lo a disposició de les persones interessades, per consultar-lo, a les oficines de la Secretaria General de la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, Palma), i també a la pàgina web de la mateixa Conselleria (<http://cpresidencia.caib.es/>) i a la web Participació ciutadana (<http://participaciociutadana.caib.es>) del Govern de les Illes Balears.

  2. Fixar el termini d'informació pública fins dia 22 de gener de 2021. Les al·legacions s'han de presentar a la seu de la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'han d'adreçar a la Secretaria General de la Conselleria de Presidència.

  3. Habilitar la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a la web Participació ciutadana (<http://participaciociutadana.caib.es>) del Govern de les Illes Balears, en el termini que estableix l'apartat anterior, d'acord amb l'article 34.2 f de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que fa les al·legacions, s'han d'incloure en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, l'òrgan responsable de tramitar l'Avantprojecte de llei n'ha d'emetre la diligència corresponent.

  4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 28 de desembre de 2020

La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat Pilar Costa i Serra