Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021

    Número d'edicte 13156 - Pàgines 44735-44843

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 18 de desembre de 2020 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball del personal funcionari de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge i de Ports de les Illes Balears

    Número d'edicte 13146 - Pàgines 44844-44887

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles

    Número d'edicte 13150 - Pàgines 44888-44896

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, i entitats dependents les bases d’execució i plantilles per a l’exercici 2021

    Número d'edicte 13211 - Pàgines 44897-44915

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a la utilització de terrenys d’ús públic amb finalitats lucratives de l’Ajuntament d’Algaida

    Número d'edicte 13072 - Pàgines 44916-44919

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament d'Artà per a 2021

    Número d'edicte 13174 - Pàgines 44920-44923

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida, transport i tractament de residus del municipi d'Esporles

    Número d'edicte 13028 - Pàgines 44924-44928

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Modificació de crèdit 1218/20 aprovat pel Ple de l’Ajuntament d'Esporles

    Número d'edicte 13026 - Pàgina 44929

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de l'expedient 4687/2020 de la modificació de crèdit núm. 34/2020 amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

    Número d'edicte 13111 - Pàgina 44930

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Expt. 21/2020. Concessió crèdit extraordinari

    Número d'edicte 13139 - Pàgina 44931

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprobació definitiva pressupost municipal 2021

    Número d'edicte 13106 - Pàgines 44932-44933

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal 09T.OD reguladora de la Taxa per la prestació del servei de recollida i tractament de residus sòlids urbans

    Número d'edicte 13004 - Pàgines 44934-44940

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança 03P.OD reguladora del Preu Públic per la prestació dels serveis d'atenció a la primera infància de l'Ajuntament de Manacor

    Número d'edicte 13006 - Pàgines 44941-44944

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva pressupost general 2021

    Número d'edicte 13062 - Pàgines 44945-44948

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal 18T.OD reguladora la taxa sobre ocupació de terrenys d'us públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

    Número d'edicte 13005 - Pàgines 44949-44952

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Text refós de l’ordenança reguladora de l’Impost de Béns Immobles de Mancor de la Vall

    Número d'edicte 13165 - Pàgines 44953-44955

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Elevació automàtica a definitiu de l'Acord provisional de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

    Número d'edicte 13166 - Pàgines 44956-44958

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit nombre 3/2020, mitjançant transferència de crèdit

    Número d'edicte 13167 - Pàgina 44959

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus urbans o municipals

    Número d'edicte 13093 - Pàgina 44960

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva pressupost 2021

    Número d'edicte 13191 - Pàgines 44961-44989

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram de l'Ajuntament de sa Pobla

    Número d'edicte 13099 - Pàgines 44990-44992

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Annex d'inversions del Pressupost General de l'exercici 2020

    Número d'edicte 13082 - Pàgines 44993-44995

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva modificació Ordenança Fiscal reguladora Impost sobre Activitats Econòmiques

    Número d'edicte 13133 - Pàgines 44996-45000

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva modificació Ordenança Fiscal Impost sobre Béns Immobles

    Número d'edicte 13134 - Pàgines 45001-45002

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva Pressupost General de l'Entitat per a l'exercici 2021

    Número d'edicte 13183 - Pàgines 45003-45005

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de l'impost de béns immobles

    Número d'edicte 13132 - Pàgines 45006-45010

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida i eliminació de fems per a l’any 2021

    Número d'edicte 13097 - Pàgines 45011-45015

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Aprovació definitiva taxa residus urbans

    Número d'edicte 13077 - Pàgines 45016-45020

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles

    Número d'edicte 13186 - Pàgines 45021-45023

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

    Número d'edicte 13185 - Pàgines 45024-45026