Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 13104
Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de 21 de desembre de 2020, relatiu a l’aprovació inicial i declaració d’utilitat pública del projecte constructiu de millora de nus. Rotonda a la carretera Me-6, en la intersecció d’accés al Polígon industrial de Sant Lluís, terme municipal de Sant Lluís, i necessitat d’ocupació i d’aprovació inicial de la relació de béns i drets que seran afectats per l’expropiació dels terrenys necessaris per dur a terme aquesta actuació (exp. C4316-2019-41)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de 21 de desembre de 2020, aprovà inicialment el projecte constructiu denominat «Projecte constructiu de millora de nus. Rotonda a la carretera Me-6, en la intersecció d'accés al Polígon industrial de Sant Lluís, terme municipal de Sant Lluís»; aprovà inicialment la relació de béns i drets que s'adjunta com a annex; també va reafirmar la declaració d'utilitat pública del projecte esmentat i, finalment, acordà de sol·licitar al Govern de les Illes Balears la declaració d'urgent ocupació dels béns i drets afectats per la realització de les obres.

El projecte constructiu, la relació de béns i drets afectats (annex) i la sol·licitud d'urgent ocupació d'aquests béns (annex) restarà en exposició pública en el Consell Insular de Menorca (Plaça de la Biosfera, 5 de Maó, de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores), per un període de QUINZE DIES comptats des de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el BOIB per tal que les persones interessades puguin formular les al·legacions que considerin escaients.

 

ANNEX I. RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PEL PROJECTE DE MILLORA DE NUS. ROTONDA A LA CARRETERA ME-6, EN LA INTERSECCIÓ D'ACCÉS AL POLÍGON INDUSTRIAL DE SANT LLUÍS, TERME MUNICIPAL DE SANT LLUÍS

FINCA NÚM. 1:

Dades cadastrals: Polígon 11, parcel·la 29

Referència cadastral: 07052A011000290000JT

Titular segons cadastre: Fernando Alejandre Roig

Dades registrals: Finca 3966, Sant Lluís, tom 1666, llibre 140, foli 6

Titular segons registre: Fernando Alejandre Roig

Delimitació àmbit territorial i descripció de la finca:

Descripció i ubicació: delimitada en els plànols dels projecte.

Superfícies:

Superfície cadastral total: 8.883m2

Superfície registral total: 71 àrees

Superfície aproximada a expropiar: 1.813m2

Caràcter de l'expropiació: parcial

 

Dret afectat: Propietat.

Altres drets: no ens consten.

Situació jurídica (servituds, càrregues i gravàmens):

Servitud de pas per raó de procedència de la finca 2690-2

Hipoteca a favor del Banc Santander S.A.

FINCA NÚM.2:

Dades cadastrals: Polígon 11, parcel·la 9004

Referència cadastral: 07052A011090040000JJ

Titular segons cadastre: Ajuntament de Sant Lluís

Dades registrals: no consten

Titular segons registre: no consta

Delimitació àmbit territorial i descripció de la finca:

Descripció i ubicació: delimitada en els plànols dels projecte.

Superfícies:

Superfície cadastral total: 1.913m2

Superfície registral total: no consta

Superfície aproximada a expropiar: 226m2

Caràcter de l'expropiació: parcial

Dret afectat: Propietat.

Altres drets: no ens consten.

Situació jurídica (servituds, càrregues i gravàmens): no ens consten

FINCA NÚM.3:

Dades cadastrals: CL LA BATERIA Sant Lluís

Referència cadastral: 8333121FE0182N0001KY

Titular segons cadastre: Ajuntament de Sant Lluís

Dades registrals: Finca 8922, Sant Lluís, tom 1949, llibre 182, foli 168

Titular segons registre: Ajuntament de Sant Lluís

Delimitació àmbit territorial i descripció de la finca:

Descripció i ubicació: delimitada en els plànols dels projecte.

Superfícies:

Superfície cadastral total: 9.796m2

Superfície registral total: 10.157m2

Superfície aproximada a expropiar: 2.070m2

Caràcter de l'expropiació: parcial

Dret afectat: Propietat.

Altres drets: no ens consten.

Situació jurídica (servituds, càrregues i gravàmens): no ens consten

FINCA NÚM.4:

Dades cadastrals: no consten

Referència cadastral: no consta

Titular segons cadastre: no consta

Dades registrals: Finca 8944, tom 1949, llibre 182, foli 222

Titular segons registre: Ajuntament de Sant Lluís

Delimitació àmbit territorial i descripció de la finca:

Descripció i ubicació: delimitada en els plànols dels projecte.

Superfícies:

Superfície cadastral total: no consta

Superfície registral total: 64.737m2

Superfície aproximada a expropiar: 887m2

Caràcter de l'expropiació: parcial

Dret afectat: Propietat.

Altres drets: no ens consten.

Situació jurídica (servituds, càrregues i gravàmens): no ens consten

FINCA NÚM. 5:

Dades cadastrals: AV BATERIA Es:1 Pl:00 Pt:02 Sant Lluís

Referència cadastral: 8333122FE0183S0002TO

Titular segons cadastre: Ajuntament de Sant Lluís

Dades registrals: Finca 8923, Sant Lluís, tom 1949, llibre 182, foli 171

Titular segons registre: Ajuntament de Sant Lluís

Delimitació àmbit territorial i descripció de la finca:

Descripció i ubicació: delimitada en els plànols dels projecte.

Superfícies:

Superfície cadastral total: 10.930m2

Superfície registral total: 12.953m2

Superfície aproximada a expropiar: 1.090m2

Caràcter de l'expropiació: parcial

Dret afectat: Propietat.

Altres drets: no ens consten.

Situació jurídica (servituds, càrregues i gravàmens): no ens consten

 

Maó, 28 de desembre de 2020

Per delegació de la presidenta, La secretària Rosa Salord Olèo (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)