Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 13067
Aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 12 de PGOU d’Inca, consistent en l’ampliació d’un sistema general viari per a la creació d'un eix cívic al carrer Puig de Massanella així com la documentació corresponent a l’avaluació ambiental estratègica simplificada

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per l'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de dia 23 de desembre de 2020 es va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

"1.- APROVAR INICIALMENT, la proposta de Modificació Puntual núm. 12 de PGOU d'Inca, consistent en l'ampliació d'un sistema general viari per a la creació d'un eix cívic al carrer Puig de Massanella així com a la documentació corresponent a l'avaluació ambiental estratègica simplificada, que ha estat redactat per l'arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas.

2.- SOTMETRE a informació pública pel termini de quaranta cinc dies (45 dies), mitjançant anuncis que es publicaran en el butlletí Oficial de les Illes Balears, a un diari de major difusió de la Comunitat Autònoma i a la seu electrònica de l'Ajuntament, la proposta de Modificació Puntual i el document d'avaluació ambiental estratègica ordinària; poden examinar l'expedient a l'Àrea d'Urbanisme d'aquest Ajuntament per formular els suggeriments i al.legacions que es considerin oportunes.

3.- SUSPENDRE l'atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició en els casos que pugin contradir les determinacions previstes a la proposta de Modificació Puntual.

4.- SOL·LICITAR a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, atès la seva condició d'òrgan ambiental que, previ els tràmits oportuns, formuli declaració ambiental estratègica de la present proposta, d'acord amb el previst a l'article 17 al Decret legislatiu 1/2020 i els articles 17 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en el cas que ho consideri oportú.

5.- SOL·LICITAR els informes corresponents a les Administracions Públiques que es puguin veure afectades per la present Modificació puntual de planejament, conforme previst l'article 55.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.      

6.- NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats que com a conseqüència de la nova aprovació inicial es puguin veure afectats."

La qual cosa es comunica, perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes oportuns.

 

Inca, 28 de desembre de 2020

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrió