Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARSOFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la Direcció de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal amb el personal funcionari de carrera d'aquesta Oficina

    Número d'edicte 13187 - Pàgines 45052-45060

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

   • Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l’any 2021 per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, que podrà ser objecte de cofinançament dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 13065 - Pàgines 45061-45072

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

   • Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 28 de desembre de 2020 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment de la creació de comunitats d’energies renovables locals per a autoconsum promogudes per les administracions locals, les entitats públiques que en depenen i les associacions empresarials privades, que serà objecte de cofinançament dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 13103 - Pàgines 45073-45082

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica la convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19 per traslladar a l'exercici 2021 una part de les aportacions de les entitats locals

    Número d'edicte 13117 - Pàgines 45083-45085

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

   • Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 28 de desembre de 2020 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per a l’any 2020

    Número d'edicte 13143 - Pàgines 45086-45094

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

   • Resolució de la directora general de Primera Infància , Innovació i Comunitat Educativa de 30 de desembre de 2020 per la qual s’adeqüen les formes de participació en activitats formatives de formació permanent del professorat amb les mesures de prevenció, contenció i coordinació a l'evolució de la situació epidemiològica a les Illes Balears

    Número d'edicte 13144 - Pàgines 45095-45096

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de desembre de 2020 per la qual s’estableix l’horari de tancament dels establiments d’hostaleria, els que exerceixin l'activitat de restauració o de bar cafeteria, i qualsevol anàloga permesa, de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, per a la nit de cap d’any

    Número d'edicte 13212 - Pàgines 45097-45099

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes de l’any 2020 per a la rehabilitació d’edificis i habitatges inclosos dins l’àrea de regeneració i renovació urbana de Maó, en el marc del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

    Número d'edicte 13159 - Pàgines 45100-45145

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es concedeixen les subvencions per donar suport a l’intercanvi entre les Illes Balears i a la projecció exterior de projectes audiovisuals des del 21 d’abril de 2020 fins al 30 de novembre de 2020

    Número d'edicte 13188 - Pàgines 45146-45149

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per segona vegada per a l’any 2020, ajudes per a la investigació aplicada en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears

    Número d'edicte 12933 - Pàgines 45150-45160

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 22 de desembre de 2020 en relació amb les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions per donar suport a les activitats de projecció de les arts escèniques de les Illes Balears fins al 20 d'abril de 2020 i donar suport a les activitats desenvolupades durant l'any 2019

    Número d'edicte 13092 - Pàgines 45161-45181

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 28 de desembre de 2020 en relació amb la convocatòria de subvencions de suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l’audiovisual de les Illes Balears per a l’any 2020

    Número d'edicte 13108 - Pàgines 45182-45211

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 28 de desembre de 2020 per la qual s'amplia el termini de justificació de les subvencions per a la producció i coproducció d’obres audiovisuals de contingut cultural balear per als anys 2018 i 2019

    Número d'edicte 13109 - Pàgines 45212-45214

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell d'Administració de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) de 22 de juny de 2020 pel qual es delega la facultat d’acordar la subscripció de convenis amb persones o entitats privades al director gerent

    Número d'edicte 13085 - Pàgina 45215

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, per la qual s’aprova la convocatòria informativa per sol·licitar beques i ajuts dirigida als alumnes treballadors desocupats d’accions formatives finançades pel SOIB o impartides pels centres propis, per al període 2021-2022 corresponents a ajuts de transport, manutenció, allotjament i manutenció, conciliació, així com les beques per a persones amb discapacitat i dones víctimes de violència de gènere

    Número d'edicte 13119 - Pàgines 45216-45221

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de desembre de 2020 per la qual s’amplia a l’any 2021 l’aplicació del procediment relatiu a la prestació de determinats productes del Catàleg de Material Ortoprotètic de les Illes Balears

    Número d'edicte 13100 - Pàgines 45222-45223

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Resolució del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca per a la qual es fa públic la concessió definitiva de les subvencions pel desenvolupament d’activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial 2020

    Número d'edicte 13090 - Pàgines 45224-45228

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 30.11.2020, relatiu a la incoació de l’expedient de modificació de la delimitació de l’entorn de protecció de la zona arqueològica del Poblat Arqueològic de Binicodrell de darrere, Es Migjorn Gran (exp. 2109-2020-000003)

    Número d'edicte 13061 - Pàgines 45229-45231

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu de 21 de desembre de 2020, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i bases del Pla Insular per a la reactivació econòmica en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana (Exp. 3130-2020-000082)

    Número d'edicte 13102 - Pàgines 45232-45242

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Catalogació lloc de treball de notificador

    Número d'edicte 13140 - Pàgines 45243-45244

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Catalogació lloc de treball de policia local

    Número d'edicte 13142 - Pàgines 45245-45246

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació de la modificació del Pla Estratègic de subvencions 2020-22

    Número d'edicte 13138 - Pàgina 45247

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Adaptació al Pla Territorial de Mallorca del Catàleg de Patrimoni Històric del municipi d’Andratx

    Número d'edicte 13076 - Pàgina 45248

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva del reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups municipals (exp. 3018/2020)

    Número d'edicte 13110 - Pàgines 45249-45251

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Mobilitat. Secció de Transports. Revisió anual dels vehicles adscrits a llicències municipals d'autotaxi, i vehicles de substitució , correspondent a l'exercici de 2021. Períodes voluntari i obligatori

    Número d'edicte 13153 - Pàgines 45252-45253

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació plantilla pressupostària de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)

    Número d'edicte 12923 - Pàgina 45254