Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 13105
Correcció d’errades advertides al Acord del Ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de dia 8 d’octubre de 2020, per la qual es va aprovar inicialment l’expedient número 24/2020 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Aferrs Socials de l’exercici 2020 per crèdit extraordinari (CEXT 02/2020)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm 210, de 17 de desembre de 2020, es va publicar l'Aprovació de l'expedient número 24/2020 de modificació de crèdits en el pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de l'exercici 2020 per crèdit extraordinari (CEXT 02/2020).

S'ha observat una errada en la publicació en el BOIB de l'edicte abans esmentat. Concretament en el títol de l'edicte publicat.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Per tot això, dict la següent:

Resolució

1. Corregir l'errada advertida en relació amb el títol de l'edicte.

On diu:

Aprovació de l'expedient número 24/2020 de modificació de crèdits en el pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de l'exercici 2020 per crèdit extraordinari (CEXT 02/2020)

Hi ha de dir:

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de dia 8 d'octubre de 2020, va aprovar inicialment l'expedient número 24/2020 de modificació de crèdits en el pressupost de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de l'exercici 2020 per crèdit extraordinari (CEXT 02/2020)

2. Publicar aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 23 de desembre de 2020.

El President de l'IMAS Javier de Juan Martín