Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 13130
Procediment de canvi de titularitat en els drets funeraris dels nínxols 147 i 148 de la Col·lectiva 3 del Cementiri Municipal d'Algaida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia Presidència, en data 28 de desembre de 2020, atesa la sol·licitud presentada per Jaime Puig Fullana i Sebastiana Vanrell Puig, de canvi de titularitat en els drets funeraris dels nínxols 147 i 148 de la Col·lectiva 3 del Cementiri Municipal d'Algaida, com hereus del Sr. Agustin Ballester Ballester i la Sra. Francisca Ballester Ballester.

Vista l'escriptura d'acceptació d'herència de data 2 d'octubre de 2000 amb motiu de la mort d'Agustín Ballester Ballester i Francisca Ballester Ballester.

Atesa la renúncia dels esmentats drets per part de la Sra. Maria Llompart Mascaró, hereva del Sr. Agustín Ballester, a favor de Jaime Puig Fullana i Sebastiana Vanrell Puig.

Ha dictat la Providència següent:

1.- Admetre a tràmit l'inici del procediment de canvi de titularitat del nínxol 147 de la Col·lectiva 3 del Cementiri Municipal d'Algaida, a favor de Sebastiana Vanrell Puig i el nínxol 148 de la Col·lectiva 3 del Cementiri Municipal d'Algaida, a favor de Jaime Puig Fullana.

2.- Publicar al BOIB la present resolució perquè en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de la seva publicació, es puguin presentar al·legacions o reclamacions pertinents.

La qual cosa es fa pública per general coneixement i als efectes oportuns.

 

Algaida, 28 de desembre de 2020

La batlessa Maria Antònia Mulet Vich