Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 13135
Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Aprovació del Projecte per a la millora dels equipaments dels horts urbans de l'Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Decret de regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat AJT 202018610 de 23/11/2020 es va aprovar el Projecte per a la Millora dels equipaments dels horts urbans de l'Ajuntament de Palma.

Conformement al que disposa l'art. 149.1 de la  Llei 20/2006 de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, es publica aquest anunci, per tal que, dins el termini de quinze (15) dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la seva  publicació, es puguin presentar al·legacions a l'esmentat expedient, el qual podrà ser examinat a les oficines del Departament  d'Infraestructures, camí dels Reis 400, Son Pacs, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

 

Palma, 29 de desembre de 2020

El cap de secció de tramitació administrativa

pd Decret de batlia  núm. 3000 de 26 de febrer de 2014

(BOIB núm. 30 de 4 de març de 2014.)

Miguel Gil Torrens