Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Núm. 13128
Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 734 /2020 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la resolució de la consellera de Salut i Consum de 15 de juliol de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'ofici de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, es té per interposat per part de BIER KONIG ARENAL SLU un recurs contenciós administratiu (PO 734 /2020) contra la resolució de la consellera de Salut i Consum de 15 de juliol de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020 (BOIB núm. 125, de 15-07-2020).

Per això i en compliment de l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, se citen les persones interessades en aquest expedient contenciós administratiu perquè es puguin personar com a demandades davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de nou dies, comptadors a partir de l'endemà d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les persones interessades hi han de comparèixer, en forma legal, mitjançant procurador amb poder a aquest efecte i signatura de lletrat. Així mateix, se'ls comunica que en cas que s'hi personin se'ls considerarà part, sense que per això s'hagi de retrotreure ni interrompre el procediment i que, si no s'hi personen, el procediment continuarà en tots els seus tràmits i no serà procedent fer-los cap altra notificació.

 

Palma, 28 de desembre de 2020

La secretària general Guadalupe Pulido Román