Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

Núm. 13064
Extracte de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l’any 2021 per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, que podrà ser objecte de cofinançament dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

1. Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts:

a)  Les petites i mitjanes empreses constituïdes legalment següents: persones físiques, persones jurídiques de dret privat i comunitats de béns, que duguin a terme en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en els edificis o subministraments relacionats amb la seva activitat empresarial, les instal•lacions o les actuacions establertes en l'apartat 4 d'aquesta Resolució. Per tant, no s'hi inclouen com a beneficiàries les empreses del sector públic.

b) Les entitats sense ànim de lucre i les associacions empresarials constituïdes legalment que duguin a terme les instal•lacions establertes en l'apartat 4 d'aquesta Resolució en els edificis o subministraments destinats a la seva activitat social, i que tenguin el domicili i desenvolupin la seva activitat en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Les persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears i les comunitats de propietaris que duguin a terme les instal•lacions establertes en l'apartat 4 d'aquesta Resolució en els habitatges o les instal•lacions que s'ubiquin en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular els ajuts per al foment de les instal•lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 3 kWp de potència de pic, les instal•lacions promogudes per persones físiques, i de fins a 50 kWp de potència de pic per a les instal•lacions promogudes per petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre, comunitats de propietaris i associacions empresarials, per a l'exercici de 2021.

Així mateix, són subvencionables les instal•lacions microeòliques de fins a 10 kWp per a petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials, i de fins a 5 kWp per a persones físiques.

També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar els sistemes d'acumulació d'ió liti que s'incorporin a les noves instal•lacions fotovoltaiques o microeòliques. No és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació per a instal•lacions fotovoltaiques existents.

Aquests ajuts podran ser objecte de cofinançament en un 55 % dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears.

Aquesta convocatòria queda condicionada a l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2021.

3. Bases reguladores

L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia a les Illes Balears, modificada per l'Ordre del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 18 de juny de 2020 (BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020).

En tot el que no preveuen aquesta Resolució ni l'Ordre esmentada s'ha d'aplicar el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

4. Quantia

L'import econòmic màxim d'aquesta convocatòria és de 5.000.000 €. Les subvencions s'han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma per a l'exercici de 2021 i, en funció de la naturalesa dels beneficiaris, per les partides i els imports següents:

— 19701 731A01 77000.00 FF31111 o equivalent...............    2.500.000,00 €

— 19701 731A01 78000.00 FF31111 o equivalent...............    2.500.000,00 €

L'assignació és vinculant per l'import total i no per cada partida.

Aquesta convocatòria es tramita com a expedient de despesa anticipada, d'acord amb l'article 43.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i queda sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2021.

Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es poden incrementar els imports d'aquesta convocatòria. L'import consignat inicialment es pot ampliar, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que disposa l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta modificació, llevat que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar les sol•licituds s'ampliï, ni afecta la tramitació ordinària de les sol•licituds presentades i no resoltes expressament.

Aquests ajuts podran ser objecte de cofinançament en un 55% amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears.

5. Termini de presentació de sol•licituds

El termini per presentar les sol•licituds és des del 15 de gener de 2021 fins al 30 de juliol de 2021 o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

 

Palma, 23 de desembre de 2020

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius Juan Pedro Yllanes Suárez