Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 13079
Aprovació inicial del pressupost de la corporació i de la plantilla de personal per a l'exercici 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El ple de l'Ajuntament des Castell, en sessió extraordinària, de dia 23 de desembre de 2020, ha aprovat inicialment l'expedient del Pressupost municipal de l'exercici 2021.

PRIMER: Aprovar inicialment el projecte de pressupost del 2021, i tota la documentació que l'acompanya, l'import global del qual és:

-Estat de despeses: 10.079.825,84 €

-Estat d'ingressos: 10.079.825,84 €

SEGON: Aprovar la plantilla de personal al servei d'aquesta corporació, que comprèn totes les places i els llocs de feina reservats a funcionaris de carrera, personal eventual i personal laboral inclosos en el pressupost.

TERCER: Publicar aquest acord mitjançant l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'art. 169 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i exposar aquest anunci en el tauler d'anuncis de la corporació, per a què totes les persones interessades pugin examinar l'expedient durant un termini de 15 dies i formular les reclamacions que creguin oportunes. S'ha d'assenyalar que si durant aquest període no es presenta cap reclamació el Pressupost s'entendrà definitivament aprovat i es publicarà resumit per capítols en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

QUART: Acordar, així mateix, remetre còpia certificada de la plantilla de personal aprovada en el pressupost a la Delegació del Govern de l'Estat de Menorca i al Govern de les Illes Balears.

 

Es Castell, 28 de desembre de 2020

La batlessa Juana Escandell Salom