Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 13158
Extracte de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de desembre de 2020, per la qual es convoquen les ajudes de l’any 2020 per a la rehabilitació d’edificis i habitatges inclosos dins l’àrea de regeneració i renovació urbana de Maó, en el marc del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 18.2 i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte d'aquesta convocatòria. El text complet es pot consultar en la Base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Primer

Persones beneficiàries

Quant als edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé als habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera que siguin objecte de l'actuació subvencionable, poden ser beneficiaris de les ajudes que preveu aquesta convocatòria:

1. El propietari únic o els copropietaris conjuntament d'edificis d'habitatges o d'habitatges que, a la vegada, poden ser:

a) Les persones físiques majors d'edat o emancipades que siguin residents a les Illes Balears i que tenguin la nacionalitat espanyola. En el cas d'estrangers, han de tenir la residència legal a Espanya.

b) Les persones jurídiques de naturalesa privada, que acreditin en la sol·licitud que es troben constituïdes degudament, segons la normativa que els resulti d'aplicació.

2. Les comunitats de propietaris d'edificis d'habitatges o les agrupacions de comunitats de propietaris, constituïdes d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

3. Els propietaris que, de forma agrupada, ho siguin d'edificis d'habitatges que reuneixin els requisits establerts per l'article 396 del Codi civil, però no hagin atorgat el títol constitutiu en règim de propietat horitzontal.

4. Els consorcis i els ens associatius per a la gestió d'habitatges que acreditin la seva condició mitjançant un contracte vigent amb la propietat de l'edifici d'habitatges per un termini suficient, pel qual se'ls atorgui la facultat expressa per dur a terme les obres subvencionables d'acord amb aquesta convocatòria.

Segon

Finalitat

Les ajudes d'aquest programa de foment de la regeneració i renovació urbanes tenen com a objecte el finançament per a l'execució d'obres de rehabilitació en edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé en habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Maó.

Les ajudes convocades tenen caràcter finalista i, per tant, no poden aplicar-se a una altra finalitat.

Tercer

Bases reguladores

El dia 29 de juny de 2017 es va publicar, en el BOIB núm. 79, l'Ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 22 de juny de 2017, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions estatals o autonòmiques en matèria d'habitatge, les quals gestioni o estableixi l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquestes bases preveuen que les convocatòries que es dictin a la seva empara s'han d'aprovar amb una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'habitatge i s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

L'article 2.8 del Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, en concret a la Direcció General d'Arquitectura i Rehabilitació, el foment de la rehabilitació d'immobles i el foment de la regeneració i renovació d'àrees urbanes i espais públics.

Quart

Import

L'import total de la convocatòria és de 118.666,80€ en l'anualitat de 2021.

Cinquè

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 29 de desembre de 2020

El conseller de Mobilitat i Habitatge Marc Pons i Pons