Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

Núm. 13101
Extracte de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 28 de desembre de 2020 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment de la creació de comunitats d’energies renovables locals per a autoconsum promogudes per les administracions locals, les entitats públiques que en depenen i les associacions empresarials privades, que serà objecte de cofinançament dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

1. Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les administracions locals, les entitats públiques que en depenen i les associacions empresarials privades que promoguin una comunitat d'energies renovables per a autoconsum.

2. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular, mitjançant el procediment de despesa anticipada, els ajuts per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 99 kWp de potència de pic, i d'energia eòlica de baixa potència, de fins a 50 kW de potència nominal, promogudes per administracions locals, les entitats públiques que en depenen i les associacions privades, en la qual, una vegada concedit l'ajut a l'entitat beneficiària, es creï una comunitat d'energies renovables per a autoconsum formada per les entitats locals o l'associació i els veïns del municipi.

Aquests ajuts podran estar cofinançats amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears.

Aquesta convocatòria queda condicionada a l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions per a l'any 2021.

3. Bases reguladores

L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia a les Illes Balears, modificada per l'Ordre del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 18 de juny de 2020 (BOIB núm. 116, de 30 de juny de 2020).

En tot el que no preveuen aquesta Resolució ni l'Ordre esmentada s'ha d'aplicar el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

4. Quantia

L'import econòmic màxim d'aquesta convocatòria és de 400.000 €. Les subvencions s'han de concedir amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma per a l'exercici de 2021 i, en funció de la naturalesa dels beneficiaris, per les partides i els imports següents:

— 19701 731A01 76000.00 FF31111 o equivalent...............           300.000,00 €

— 19701 731A01 77000.00 FF31111 o equivalent................          100.000,00 €

L'assignació és vinculant per l'import total i no per cada partida.

Aquesta convocatòria es tramita com a expedient de despesa anticipada, d'acord amb l'article 43.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i queda sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2021.

Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es poden incrementar els imports d'aquesta convocatòria. L'import consignat inicialment es pot ampliar, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que disposa l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta modificació, llevat que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar les sol·licituds s'ampliï, ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

Aquests ajuts podran ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia l'11 de gener de 2021 i finalitza el 31 de maig de 2021, o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

 

Palma, 28 de desembre de 2020

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius Juan Pedro Yllanes Suárez