Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 6637
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de juny de 2019 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de treball de cap de personal subaltern sanitari de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El dia 28 de març de 2019 es publica al BOIB núm. 40 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de març de 2019 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de treball de cap de personal subaltern sanitari de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

2. El dia 5 de juny de 2019 es publica al tauler d'anuncis de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca i al web del Servei de Salut de les Illes Balears l'Acord de 5 de juny de 2019 de la Comissió de Selecció de la convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de treball de cap de personal subaltern sanitari de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer pel qual es resol provisionalment el concurs esmentat.

3. Un cop transcorregut el termini de quinze dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'Acord esmentat en el punt anterior per presentar-hi al·legacions, el Sr. Francisco Ángel Polo Cantador, amb DNI núm. ****7769F, ha presentat l'al·legació següent:

    • Serveis prestats: sol·licita que li revisin la puntuació obtinguda pel temps treballat com a personal laboral a l'Hospital Son Llàtzer, perquè només la hi han puntuat en 0,10 (la meitat que el temps com a estatutari). Un cop revisada, s'informa que la puntuació obtinguda s'ajusta al barem establert en la resolució de convocatòria.

 Vist tot això, la Comissió de Selecció acorda:

  1.  Atorgar la puntuació següent a les persones candidates:

DNI

NOM

PUNTUACIÓN

****198Q

RAMIREZ JUAN, MANUEL

47,25

****4256Z

SALOM MORA, ANTONIA

35,33

****6652B

PASTOR RAMIS, CATALINA

36,72

****7769F

POLO CONTADOR, FRANCISCO ANGEL

32,51

****3815D

ROMÁN GALAFATE, DOLORES

72,97

El desglossament de la puntuació per candidat és el que s'indica a continuació:

DNI

NOM

SERV. PREST.

FORM.

CAT.

TOTAL

****2198Q

RAMIREZ JUAN, MANUEL

32,65

14,59

0

47,25

****4256Z

SALOM MORA, ANTONIA

30,36

4,97

0

35,33

****6652B

PASTOR RAMIS, CATALINA

29,84

6,88

0

36,72

****7769F

POLO CONTADOR, FRANCISCO ANGEL

28,21

4,30

0

32,51

****3815D

ROMÁN GALAFATE, DOLORES

56,57

16,40

0

72,97

 

  1. Elevar a l'òrgan competent la resolució definitiva del concurs i proposar la candidata amb la puntuació més alta, Dolors Román Galafate, per a l'adjudicació del lloc convocat de cap de personal subaltern (sanitari) de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.
  2. En el cas de renúncia de la candidata amb puntuació més alta, prèvia a la publicació de la resolució final, se seleccionarà la persona candidata següent per ordre de prelació.

4. Finalitzada la tramitació del procediment, es resol amb caràcter definitiu el concurs.

Fonaments de dret

1. Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears, ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 (BOIB núm. 75, de 21 de maig).

2. Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 5 de desembre de 2012 pel qual es modifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011, ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2013 (BOIB núm . 11, de 22 de gener).

3. Resolució de 23 de maig de 2011 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, mitjançant la qual es dicten instruccions per a l'aplicació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011, pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no directiu del personal estatutari de gestió i serveis (BOIB núm. 87, d'11 de juny).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Donar conformitat a la proposta de la Comissió de Selecció de la convocaatoria en tots els punts.

 2. Adjudicar, pel procediment de concurs, el lloc de feina de cap de personal subaltern sanitari de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer a la senyora Dolores Román Galafate, amb DNI núm. ****3815D.

3. Publicar aquesta resolució al web de la Gerència de l'Hospital Son Llàtzer, al web del Servei de Salut i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que el dicta, en el termini d'un mes comptador a partirde l'endemà de la data en què s'hagi rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la data en què s'hagi rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.

 

Palma, 28 de juny de 2019

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears

Julio Miguel Fuster Culebras

Per delegació de la consellera de Salut (BOIB núm. 10, de 21/01/2016)