Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PORRERES

Núm. 6592
Nomenaments de tinents de batlia, Junta de Govern, Delegacions d’àrees a regidors/es i constitució grups polítics municipals

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 2/7/2019 se varen emetre les següents resolucions de batlia:

RESOLUCIÓ DE BATLIA DE NOMENAMENTS DE TINENTS DE BATLIA

D'acord amb el que disposen l'article 22 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, l'article 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i els articles 46 i 47 del Reial Decret 2.568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals resolc:

PRIMER. Nomenar els següents tinents de batlia:

 • 1er tinent de batlia: Sr. Miquel Àngel Veny Mestre.

 • 2n tinent de batlia: Sr. Jaume Martorell Mesquida

 • 3r tinent de batlia: Sra. Miquela Bordoy Obrador

SEGON. Correspon a les persones nomenades, per l'ordre designat, substituir-me en la totalitat de les meves funcions, en els casos d'absència, malaltia o impediment que m'impossibiliti per a l'exercici de les meves atribucions, i en els supòsits de vacant fins que en prengui possessió el nou o la nova batle o batlessa.

TERCER. Notificar aquesta resolució a les persones interessades, publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i donar-ne compte al ple de la corporació en la primera sessió que es celebri.

RESOLUCIÓ DESIGNACIÓ MEMBRES JUNTA DE GOVERN LOCAL

Atès el que disposen els articles 20 i 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i els articles 43, 52 i 53 Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals resolc:

1. La Junta de Govern, presidida per la batlia, estarà integrada per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la corporació i que són els següents regidors/es:

- Sr. Jaume Martorell Mesquida

- Sra. Miquela Bordoy Obrador.

- Sr. Gaspar Mora Mulet

- Sr. Antoni Sastre Vanrell

2. La Junta de Govern tindrà les atribucions següents:

2.1 L'assistència permanent a la batlia en l'exercici de les seves funcions.

2.2 Les que li delegui el Ple de la corporació.

2.3 Les atribucions que la batlia de forma expressa delega:

 • El reconeixement de les despeses derivades de les contractacions que siguin competència de la batlia en els termes prevists a la LCSP.

 • L'atorgament de les llicències urbanístiques i d'activitats, exceptuant les llicències que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al plenari o a la junta de govern i la concessió de guals permanents.

3. La Junta de Govern es reunirà en sessions ordinàries setmanalment.

4. Aquesta resolució s'ha de notificar a les persones interessades, s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i se n'ha de donar compte al ple de la corporació en la primera sessió que se celebri.

RESOLUCIÓ DE DELEGACIONS D'ÀREES A REGIDORS/ES

Atès el que disposa l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i els 43 i següents del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals resolc:

1. Assumir personalment les atribucions de les àrees de Batlia, Economia, Personal i Igualtat a més de les restants atribuïdes per la legislació i no expressament delegades.

2. Delegar a favor del regidor/a:

 • Sr. Jaume Martorell Mesquida les atribucions de: Manteniment, Urbanisme, Mobilitat i Interior.

 • Sra. Miquela Bordoy Obrador les atribucions de: Medi Ambient i Festes.

 • Sr. Gaspar Mora Mulet les atribucions de: Cultura i Turisme.

 • Sr. Antoni Sastre Vanrell les atribucions de: Esports, Joventut i Participació Ciutadana.

 • Sra. Maria Antònia Veny Serra les atribucions de: Educació, Comerç i Indústria i Agricultura

 • Sr. Miquel Àngel Veny Mestre les atribucions de: Benestar Social i Sanitat

3. Les delegacions esmentades comprenen les facultats de dirigir, inspeccionar i gestionar els serveis corresponents inclosos en les respectives àrees, com les de gestionar-los en general, però sense tenir la facultat de dictar actes administratius que afectin tercers. Els regidors delegats queden obligats a informar a la batlia sobre la gestió de les disposicions que dictin i, amb caràcter previ, de les decisions de transcendència.

4. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que tingui lloc.

 

Porreres, 2 de juliol de 2019

La batlessa

Francisca Mora Veny