Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 6545
Decret pel qual es nomenen el regidors delegats de zona

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del disposat a l'article 44.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es publica en el BOIB el següent Decret de data 17 de juny de 2019, firmat pel batle, Sr. Alfonso Rodríguez Badal:

”DECRET DE BATLIA.

En ús de les atribucions que em confereixen els articles 23.4 de la vigent Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, 43 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals i 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal; i amb la finalitat d'establir les vies d'informació i participació dels ciutadans en la gestió municipal que permetin als veïns, tant de forma particular com a través de les entitats ciutadanes i socials, contar amb la més àmplia informació sobre l'activitat d'aquest Ajuntament i, al mateix temps, aproximar l'Administració Municipal als Ciutadans de Calvià, de conformitat a l'apartat c) de l'article 43.5 del vigent Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, resolc:

Primer.- Nomenar Regidors Delegats de Zona per als nuclis que s'assenyalen, delegant en els mateixos les facultats de representació de l'Ajuntament davant els ciutadans i entitats en actes oficials i cívics a:

a)  Per a la zona de Calvià Villa:

Sra. Maria del Carmen Rojano Pérez

b) Per a las zones de Ca's Català,  Illetes, Bendinat, Costa d'en Blanes i Portals Nous

Sra. Eva Serra Félix

c) Per la zona de Son Caliu:

Sr. Juan Recasens Oliver

d) Per a la zona de Palmanova:

Sra. Francisca Muñoz Alcaraz

e) Per a la zona de Peguera i Cala Fornells:

Sra. Olga Granados Expósito

f) Per a les zones de Santa Ponça i Es Castellot:

Sra. Natividad Francés Garate

g) Per a les zones de El Toro i Urbanització Galatzó:

Sr. Marcos Pecos Quintans

h) Per a la zona de Nova Santa Ponça i Costa de la Calma:

Sra. Margarita Plomer Fornés

i) Per a la zona de Magaluf, Torrenova, Sol de Mallorca i Cala Vinyes:

Sr. Marc López Expósito

j) Per a la zona de Son Ferrer:

Sr. Alfonso Molina Jiménez

k) Per a la zona d'Es Capdellà

Sr. Rafel Sedano Porcel

Segon.- Els Regidors de Zona que es designen tindran com a principals comeses:

a) Ostentar la representació d'aquesta Batlia dintre de les zones assignades, en tots els àmbits de l'actuació municipal.

b) Promoure i canalitzar la participació dels ciutadans en la vida municipal, informant-los, de forma puntual i periòdica, de l'activitat de l'Ajuntament.

c) Canalitzar les iniciatives col·lectives que tendeixin a arribar a majors cotes de benestar per a la comunitat.

Tercer.- Les facultats que es deleguen no suposen la renúncia a les mateixes per part d'aquesta Batlia, qui les exercirà de forma conjunta amb tots i cadascun dels delegats.

 

Quart.- La present resolució serà notificada en forma als delegats, donant-se compte de la mateixa al Ple municipal en la primera sessió que celebri, i assortirà efectes des de l'endemà al dia de la seva signatura, sense perjudici de la seva preceptiva publicació en el BOIB.”

 

Calvià, 20 de juny de 2019

El batle,

Alfonso Rodríguez Badal