Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 6541
Nomenament de tinents de batlessa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ha resolt mitjançant decret de Batlia núm. 2019/0899, de 26 de juny de 2019, el següent:

“ De conformitat amb el disposat als articles 46.1 i 47 del Reglament d'Organització, Funcionament  i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 18 de novembre de 1986, i a l'article 22 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears

R E S O L C :

Primer.- Nomenar : 

1r. Tinent de Batlessa

Margarita Vives Andreu

2n. Tinent de Batlessa

María Arenas Zarco

3r. Tinent de Batlessa

Sergio Valbuena Pérez

4t. Tinent de Batlessa

Maria Remedios Cañadas Garcia

D'acord amb el disposat a l'article 47.1 del Reglament d'Organització, Funcionament  i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 18 de novembre de 1986, correspon als tinents de batle, substituir en la totalitat de les seves funcions i per ordre de nomenament, al batle, en els casos d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves atribucions, així com exercir les funcions del batle en els supòsits de vacant a la Batlia fins que prengui possessió el nou batle.

Segon.- De la present resolució es donarà compte al Ple a la primera sessió que celebri, notificant-se, a més, personalment als designats, i es publicarà al Butlletí Oficials de les Illes Balears (BOIB), sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la present resolució.” 

 

Son Servera, 26 de juny de 2019

La batlessa

Natalia Troya Isern