Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 6614
Constitució borsí ajudant de cuina

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

De conformitat amb les atribucions que em confereix la vigent Llei de Règim Local, i del que es disposa en les “Bases específiques de la convocatòria borsí ajudant de cuina” –personal laboral- per l'Ajuntament de Sa Pobla, mitjançant concurs de mèrits (acord de la Junta de Govern Local de dia 4 d'abril de 2019. BOIB núm. 51 de 20 d'abril de 2019), atès el que es disposa a la base 9ª i al que ha disposat el tribunal qualificador, per la present

ACORD

PRIMER.- Resoldre la constitució de la borsa de feina, conforme el resultats finals següents:

POSICIÓ

DNI

PUNTUACIÓ

43469607K

6.6 punts

41522592W

6,2 punts

78218254S

6,2 punts

41523537G

3.7 punts

48992620K

1,3 punts

43006129Q

0,3 punts

78220732D

0 punts

78204461E

0 punts

37337571S

0 punts

SEGON. Fer pública la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), en el tauler d'anuncis i en el portal de transparència de la plana web de l'Ajuntament de Sa Pobla (TRANSPARÈNCIA 1.INSTITUCIONAL/1.7.PERSONAL/1.7.2.OFERTAD'OCUPACIÓ PÚBLICA/2019/713/2019 BORSÍ AJUDANT DE CUINA).

  

SA POBLA, 1 de juliol de 2019

EL BATLE

Llorenç Reus Riera