Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 6580
Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de juliol de 2019 per la qual es convoca, per al curs 2019-2020, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol•licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques, i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

El  31 d'octubre de 2018 es va publicar, en el BOIB núm. 136, la Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 d'octubre de 2018 per la qual es fa pública la convocatòria del concurs de trasllats d'àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'educació.

Una vegada resolt el concurs de trasllats, les places no ocupades de la quota dels centres, per al curs 2019-2020, s'han de cobrir adjudicant destinacions provisionals als funcionaris de carrera que en el concurs de trasllats no varen obtenir cap destinació definitiva i als desplaçats per manca d'horari, als funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació ens comissió de serveis, als funcionaris en pràctiques i als aspirants a funcionaris interins.

Fonaments de dret

1. “L'acord de mesures d'estabilitat per als funcionaris interins docents” signat  el dia 7 de febrer de 2018 entre la Conselleria d'Educació i Universitat i els representants de les organitzacions sindicals Alternativa Docent, FE-CCOO i del sector d'ensenyament de FeSP-UGT Illes Balears. Aquestes organitzacions sindicals, juntament amb el sindicat Unió Obrera Balear, havien donat suport prèviament, en la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació celebrada el dia 31 de gener de 2018, a les mesures d'estabilitat previstes en l'Acord.

2. La Resolució de la directora general de Personal Docent  de 29 d'abril de 2019, per la qual s'aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2019-2020 a centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 59, de 2 de maig).

3. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 d'octubre de 2018 per la qual s'aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 138, de 3 de novembre) – en endavant, bases- .

4. La Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 14 de desembre de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria pública per formar una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2019-2020 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 160, de 22 de desembre). Aquesta Resolució va ser objecte de correccions d'errades mitjançant resolucions de la directora general de Personal Docent de dia 14 de desembre de 2018 (BOIB núm. 6, de 12 de gener) i de dia 5 de juny de 2019 (BOIB núm. 76, de 8 de juny). –en endavant, convocatòria-

5. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019, per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de mestres a les Illes Balears (BOIB núm. 28, de 5 de març), modificada per resolució de  la directora general de Personal Docent de 7 març de 2019 (BOIB núm. 31, de 9 de març)

6. La Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 29 d'octubre de 2015 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 163, de 5 de novembre) es delega en aquesta la competència per convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina.

Per tot això, en virtut de les facultats que tinc conferides i oïda la Mesa Sectorial d'Educació, dict la següent

Resolució

Primer

Convocar, per al curs 2019-2020, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari, per als funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació ens comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques, i per als aspirants a funcionaris interins docents, i aprovar les instruccions que han de regir aquest procés, que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon

Aprovar les instruccions que han de regir, per al curs 2019-2020, el procés d'adjudicació de substitucions per als aspirants a funcionaris interins docents a centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Tercer

Aprovar les instruccions per a la presa de possessió i cessament dels funcionaris interins, que apareixen en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

Quart

Publicar aquesta Resolució i els annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 1 de juliol de 2019

La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez

 

 

ANNEX 1

Instruccions del procés d'adjudicació de destinacions provisionals

A. DISPOSICIONS GENERALS

1. Obligació de participar en el procés

Estan obligats a participar en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, mitjançant la sol·licitud corresponent, els col·lectius següents:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari:

a.1. Els professors titulars d'un lloc de feina suprimit.

a.2. Els professors desplaçats per manca d'horari o per trasllat.

a.3. Els professors en situació d'expectativa de destinació definitiva.

a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

b)  Els funcionaris docents en pràctiques.

c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses en alguna especialitat o funció a la borsa d'aspirants per al curs 2019-2020.

2. Conseqüències de no participar en el procés

2.1. A les persones que s'especifiquen en els apartats a i b del punt 1 que no participin en aquest procés, la Direcció General de Personal Docent els adjudicarà una destinació provisional d'ofici.

2.2. Les persones que s'especifiquen en l'apartat c del punt 1 que no participin en aquest procés quedaran en situació de no disponibles, i només podran participar a partir del primer procediment ordinari d'adjudicació de substitucions que s'adjudiqui en el mes de gener, sempre que ho sol·licitin d'acord amb la base específica 12.6 de la convocatòria.

3. Instruccions per emplenar i formalitzar la sol·licitud de places

3.1. Instruccions per emplenar la sol·licitud

Les persones que participen en aquest procés han d'emplenar la sol·licitud seguint les instruccions de l'assistent de tramitació que es troba a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>. S'hi pot accedir, des de l'enllaç habilitat, d'alguna de les maneres següents:

a)  Mitjançant el DNI electrònic, un certificat digital reconegut o @Clave.

b) Mitjançant el número d'usuari i la contrasenya d'accés al Portal del personal de la Conselleria d'Educació i Universitat.

c) Anònimament, mitjançant el número del document d'identitat i el codi que s'enviarà al correu que l'aspirant va facilitar en la sol·licitud de participació en la convocatòria aprovada per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 de desembre de 2018.

3.2. Tramitació i presentació telemàtica de la sol·licitud

3.2.1. Una vegada emplenada, la sol·licitud de places s'ha de tramitar telemàticament.

La tramitació i la presentació telemàtica de la sol·licitud només es completa quan utilitzant l'assistent de tramitació, s'envia la sol·licitud, amb la qual cosa la sol·licitud obté un número de registre i no s'ha de presentar presencialment.

3.2.2. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «SENSE VALIDESA», perquè això indica que no s'han tramitat i presentat telemàticament.

4. Termini per presentar les sol·licituds

4.1. Per a les persones esmentades en  l'apartat a) del punt 1 d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 5 de juliol a les 12.00 hores fins al 8 de juliol a les 12.00 hores.

4.2. Per a les persones esmentades en l'apartat b) del punt 1 d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29 de juliol a les 12.00 hores.

4.3. Per a les persones esmentades en l'apartat c) del punt 1 d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 31 de juliol a les 12.00 hores fins al 5 d'agost a les 12.00 hores.

5. Places ofertes i places adjudicades

5.1. En aquest procés s'ofereixen les places vacants, si bé també s'hi poden oferir substitucions d'una durada prevista de tot el curs escolar. Es defineix com a plaça vacant: la plaça en una determinada illa i d'una determinada especialitat o funció que no té titular.

5.2. Les places que s'ofereixen perquè se seleccionin en la sol·licitud són les que es preveuen en la quota per al curs 2019-2020 i que consten com a disponibles el dia en què s'obri el termini de sol·licitud de places.

5.3. Aquestes places poden ser objecte de modificació o supressió per raons de planificació educativa, de manera que les places que finalment s'adjudicaran seran les que constin com a disponibles en el moment de fer l'adjudicació efectiva de les destinacions provisionals. A aquests efectes, abans que es dicti la resolució que aprovi les llistes definitives d'adjudicació de destinacions provisionals, s'ha de fer pública la relació de les places que hagin estat modificades o suprimides durant aquest procés, amb indicació de la causa de la modificació o supressió.

5.4. Les places es poden concretar amb perfils significatius definits a l'annex 4 d'aquesta resolució. La resta de perfils que es puguin emprar per concretar les places són merament informatius. En qualsevol cas, els aspirants que seleccionin places amb perfils es comprometen a acceptar els requisits i/o les condicions expressades als seus perfils així com el contingut de la fitxa de centre que està disponible en l'assistent del tràmit d'adjudicacions.

Per accedir a les places docents en serveis educatius especialitzats de l'Aula Hospitalària, en el servei d'Assistència Educativa Domiciliària, en l'Equip d'Alteració del Comportament, en l'Equip d'Avaluació de les Dificultats de Socialització i Comunicació, en l'IES Can Balo, en l'Equip d'Atenció de la Discapacitat Visual, en l'Equip de Comunicació, Llenguatge i Aprenentatge i en els centres d'acolliment temporal, l'Administració podrà requerir que l'aspirant hagi superat el procés de tutorització per al curs 2019-2020 o anteriors.

La Direcció General de Personal Docent pot suprimir el perfil de les places a les quals puguin optar les persones que pertanyin als col·lectius indicats en l'apartat 1.a) i 1.b) d'aquest annex.

5.5. La selecció de places corresponents a una especialitat implica que l'aspirant coneix i accepta que ha d'impartir qualsevol dels continguts del currículum de l'especialitat.

6. Ordre d'adjudicació de les places

6.1. Les places s'han d'adjudicar, per col·lectius, d'acord amb l'ordre següent:

1r.  Els funcionaris docents que han obtingut una destinació en comissió de serveis en places docents en camps d'aprenentatge, en places docents en serveis educatius especialitzats i places de professor de l' Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears.

2n. Els funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis per formar part dels equips directius dels centres docents.

3r.  Els funcionaris docents titulars d'un lloc de feina suprimit.

4t.   Els funcionaris docents desplaçats per manca d'horari o per trasllat.

5è.  Els funcionaris docents en situació d'expectativa de destinació definitiva.

6è.  Els funcionaris docents que han sol·licitat el reingrés.

7è.  Els funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis per motius personals, apartat motius greus de salut, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

8è.  Els funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis per ocupar places en centres que tinguin llocs de feina caracteritzats amb perfil educatiu, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

9è. Els funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis per raons de servei en els centres educatius, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

10è. Els funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis per motius personals, resta d'aparts, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

11è. Els funcionaris docents amb destinació definitiva a un centre públic d'una altra comunitat autònoma, o de Ceuta i Melilla, o dependents del MECD als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis pel punt 5 de la instrucció tercera de l'annex I de la convocatòria de comissions de serveis, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

12è. Els funcionaris docents en pràctiques.

13è. Els aspirants a funcionaris interins docents.

6.2. A l'efecte de determinar la preferència en l'adjudicació de les places seleccionades dins els col·lectius esmentats en l'apartat anterior, les adjudicacions s'han de fer d'acord amb els criteris específics següents:

6.2.1. Els funcionaris docents titulars d'un lloc de feina suprimit, per l'any en què varen aprovar l'oposició (de més antic a més recent) i, dins el mateix any, per la puntuació total obtinguda en el darrer concurs de trasllats. Si l'empat continua, per la puntuació global del concurs oposició. 

6.2.2. Els funcionaris docents desplaçats per manca d'horari o per trasllat, per l'any en què varen aprovar l'oposició (de més antic a més recent) i, dins el mateix any, per la puntuació global del concurs oposició.

6.2.3. Els funcionaris docents en situació d'expectativa de destinació definitiva dels diferents cossos, per l'any en què varen aprovar l'oposició (de més antic a més recent) i, dins el mateix any, per la puntuació total obtinguda en el darrer concurs de trasllats, si bé, com a criteri preferent, s'ha de tenir en compte el fet de formar part dels equips directius dels centres docents. Si l'empat continua, per la puntuació global del concurs oposició.

6.2.4. Els funcionaris docents que hagin sol·licitat el reingrés, d'acord amb l'ordre següent: adscrits a places a l'estranger, excedents forçosos, suspesos de funcions i excedents voluntaris.

6.2.5. Els funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis d'acord amb l'ordre establert en la instrucció vuitena de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 d'abril de 2019 per la qual s'aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2019-2020 a centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat (BOIB núm. 59, de 2 de maig).

6.2.6. Els funcionaris en pràctiques, d'acord amb el número d'ordre obtingut a la llista definitiva  d'aspirants que han superat  les fases d'oposició i concurs.

6.2.7. Els aspirants a funcionaris interins, d'acord amb l'ordre en què apareixen a la borsa.

7. Llistes provisionals d'adjudicació de destinacions provisionals

7.1. Una vegada finalitzat el termini per presentar les sol·licituds de places previst en el punt 4.1 d'aquest annex, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar la llista provisional d'adjudicació de destinacions provisionals dels funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva, dels desplaçats per manca d'horari i traslladats, i dels funcionaris, als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis. Aquesta resolució s'ha de fer pública a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què es dicti.

7.2. S'ha d'obrir un termini de vint-i-quatre hores, comptadores des del  moment en què es faci pública la llista provisional, perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamació telemàtica. Durant aquest termini no es poden modificar les places seleccionades en la sol·licitud.

7.3. Una vegada finalitzat el termini per presentar les sol·licituds de places previst en el punt 4.2 d'aquest annex, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar la llista provisional d'adjudicació de destinacions provisionals dels funcionaris en pràctiques. Aquesta resolució s'ha de fer pública a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què es dicti.

7.4. S'ha d'obrir un termini de vint-i-quatre hores, comptadores des del  moment en què es faci pública la llista provisional, perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamació de forma telemàtica. Durant aquest termini no es poden modificar les places seleccionades en la sol·licitud.

7.5. Una vegada finalitzat el termini per presentar les sol·licituds de places previst en el punt 4.3 d'aquest annex, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar la llista provisional d'adjudicació de destinacions provisionals dels aspirants a funcionaris interins docents. Aquesta resolució s'ha de fer pública a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què es dicti.

7.6. S'ha d'obrir un termini de vint-i-quatre hores, comptadores des del  moment en què es faci pública la llista provisional, perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamació de forma telemàtica. Durant aquest termini no es poden modificar les places seleccionades en la sol·licitud.

8. Llistes definitives de destinacions provisionals

Una vegada acabats els terminis a què fan referència els punts 7.2, 7.4 i 7.6, i ateses les reclamacions presentades, la directora general de Personal Docent ha de dictar les resolucions corresponents per aprovar les llistes definitives d'adjudicació de destinacions provisionals. Aquestes resolucions s'han de fer públiques a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què es dictin.

9. Informació sobre Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, els sol·licitants hauran de consentir expressament el tractament de les seves dades personals mitjançant la sol·licitud de selecció de places, per la qual cosa s'informa dels següents aspectes:

a) Finalitat del tractament i base jurídica: gestionar el procés d'adjudicació destinacions provisionals i el procés posterior d'adjudicació de substitucions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears per al curs 2019-2020 de la Direcció General de Personal Docent, d'acord amb l'article 6.1, b i c del Reglament General de Protecció de dades.

b) Responsable del tractament: Direcció General de Personal Docent (Conselleria d'Educació i Universitat), amb domicili al carrer del Ter, 16,1r (polígon de Son Fuster), 07009, Palma.

c) Destinataris de les dades personals: no se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el RGPD.

En tot cas, prèvia autorització dels participants en aquesta convocatòria obtinguda telemàticament mitjançant un tràmit habilitat a l'efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, la Conselleria d'Educació i Universitat podrà cedir determinades dades personals als centres concertats que ho sol·licitin, a l'efecte que comuniquin als aspirants ofertes de treball per a funcions docents.

d) Termini de conservació de les dades personals: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recolliran i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.  És d'aplicació allò que disposa la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques es conservaran d'acord amb allò que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

e) Existència de decisions automatitzades: El tractament de les dades ha de possibilitar la resolució de reclamacions o consultes de forma automatitzada. No està prevista la realització de perfils.

f) Transferències de dades a tercers països: no estan previstes cessions de dades a tercers països.

g) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment “Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals”, previst en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (www.caib.es). També es pot presentar una sol·licitud als diferents llocs especificats en el punt 4.4 d'aquest annex.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la “Reclamació de tutela de drets” davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

h) Delegació de protecció de dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es

B. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS FUNCIONARIS DE CARRERA DOCENTS SENSE DESTINACIÓ DEFINITIVA, ELS FUNCIONARIS DE CARRERA AMB DESTINACIÓ EN COMISSIÓ DE SERVEIS, ELS DESPLAÇATS PER MANCA D'HORARI I TRASLLADATS

10. Normes específiques que s'apliquen a la sol·licitud de places dels funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari i traslladats

10.1. Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari i traslladats han de sol·licitar tantes places com puguin de les especialitats de les quals siguin titulars o per a les quals estiguin habilitats. Als que no seleccionin un nombre de places suficient perquè se'ls n'adjudiqui una, la Direcció General de Personal Docent els adjudicarà una destinació provisional d'ofici per ordre ascendent del codi de plaça.

10.2. Els funcionaris en expectativa de destinació definitiva del cos de secundària poden seleccionar places de suport de l'àrea de llengua i ciències socials, de l'àrea científica i tecnològica, de l'àrea pràctica  i places de cultura clàssica, sempre que l'especialitat de la qual són titulars els hi doni accés.

10.3. Els titulars de les especialitats de pedagogia terapèutica i d'audició i llenguatge han de seleccionar totes les places d'aquestes especialitats, incloses aquelles corresponents als departaments d'orientació dels instituts d'educació secundària i dels centres integrats de formació professional.

10.4. Sempre d'acord amb el que s'indica en els punts 10.2 i 10.3, els funcionaris en situació d'expectativa de destinació poden seleccionar places que corresponguin a les funcions derivades de cada especialitat.

10 bis. Incorporació i presa de possessió dels funcionaris de carrera

10 bis.1.  Els funcionaris docents reingressats o aquells funcionaris amb una plaça adjudicada a la mateixa illa on tenien la destinació anterior s'han d'incorporar al centre el primer dia hàbil de setembre, excepte que hi hagi una causa que ho justifiqui, que s'ha d'acreditar.

Després d'haver-se incorporat, han de finalitzar les tasques pendents (exàmens, avaluacions), si n'hi ha, en el centre on tenien la destinació durant el curs anterior.

10 bis.2. Els funcionaris docents  amb una plaça adjudicada a una illa distinta on tenien la destinació anterior s'han d'incorporar al centre el primer dia hàbil de setembre, excepte que hi hagi una causa que ho justifiqui, que s'ha d'acreditar.

S'entén com a causa justificada la finalització de les tasques pendents (exàmens, avaluacions) si n'hi ha, en el centre on tenien la destinació durant el curs anterior.

10 bis.3. En els casos previstos en els punts 10 bis.1 i 10.bis,2 el funcionari ha d'informar que realitzarà les tasques pendents al director del centre on té la nova destinació.

La incorporació efectiva al nou centre s'ha de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 6 de setembre. El funcionari ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha dut a terme

C. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

11. Normes específiques que s'apliquen a la sol·licitud de places dels funcionaris en pràctiques

11.1. Tots els aspirants que han superat el procés selectiu que compleixin els requisits i les condicions requerides per a l' ingrés o l'accés al cos respectiu han de participar en aquest procés d'adjudicacions i sol·licitar totes les places disponibles a què pot optar, a jornada completa, de l'especialitat i illa per les quals han superat el procés selectiu.

La Direcció General de Personal Docent els adjudicarà una destinació provisional tenint en compte el número d'ordre obtingut a la llista definitiva d'aspirants que han superat les fases d'oposició i concurs i d'acord amb la preferència de places indicada a la sol·licitud.

11.2. En cas de no participar en aquest procés, o de no seleccionar-hi totes les places disponibles a què pugui optar, la Direcció General de Personal Docent els adjudicarà una destinació provisional d'ofici, per ordre ascendent del codi de plaça, de l'especialitat i illa per les quals han superat el procés selectiu.

11.3. Aquests aspirants han de realitzar les pràctiques a les destinacions que se'ls adjudiqui.

11.4. Els aspirants que hagin participat i superat el procediment d'accés a cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior i no vulguin realitzar l'opció de ser nomenats funcionaris en pràctiques no han de realitzar aquest procés d'adjudicacions, ja que romandran en els cossos d'origen fins que siguin nomenats funcionaris de carrera amb la resta d'aspirants seleccionats de la seva promoció.

11 bis. Incorporació i presa de possessió dels funcionaris en pràctiques

11 bis.1.  La data de la presa de possessió a la destinació adjudicada és l'1 de setembre de 2019 per a tots els cossos. Els qui en aquesta data no s'incorporin a les destinacions adjudicades, s'entendrà que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

11 bis 2. Després d'haver-se incorporat, han de finalitzar les tasques pendents (exàmens, avaluacions), si n'hi ha, en els centre on tenien la destinació durant el curs anterior.

En aquest cas el funcionari ha d'informar d'aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació La incorporació efectiva al nou centre s'ha de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 6 de setembre. El funcionari ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha dut a terme.

D. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS ASPIRANTS A FUNCIONARIS INTERINS DOCENTS

12. Normes específiques que s'apliquen a la sol·licitud de places dels aspirants a funcionaris interins docents

12.1 Els aspirants  a funcionaris interins docents estan obligats a sol·licitar totes les places disponibles a les quals poden optar. Aquestes places són:

a) Totes les places de les especialitats i funcions a les quals estan admesos, ja siguin places sense perfilar o places perfilades amb perfils no significatius.

b) Totes les places amb perfils significatius de les especialitats i funcions a les quals estan admesos sempre que l'aspirant hagi elegit prèviament cada un dels perfils significatius corresponents en la sol·licitud de selecció de places que es determina en aquest annex, si bé no podran seleccionar cap plaça perfilada amb un perfil significatiu no elegit prèviament.

c) Totes les places dels apartats 12.1.a i 12.1.b corresponents a les opcions elegides en la sol·licitud de participació en la convocatòria d'interinitats, sense perjudici d'allò que disposa cada excepció en els punts 3.1.5.1 i 3.1.5.2 de la convocatòria d'interinitats, si bé no podran seleccionar places corresponents a opcions no elegides.

En el cas de no seleccionar totes les places disponibles a les quals pot optar, l'Administració ho farà d'ofici per ordre ascendent del codi de plaça.

12.2 L'adjudicació d'una plaça està condicionada al fet que la plaça no es modifiqui (de forma que l'aspirant deixi de complir tots els requisits per ocupar-la) ni se suprimeixi.

12.3. Els aspirants a funcionaris interins que es volen acollir a alguna de les excepcions previstes en els punts 3.1.5.1 i 3.1.5.2 de l'annex 1 de la convocatòria d'interinitats i que acompleixen les condicions que s'hi esmenten, han de seleccionar, en primer lloc, totes les places disponibles a què poden optar, d'acord amb les especialitats o funcions i illes en què figuren com a admesos a la borsa per aplicació de l'annex 4 de la convocatòria esmentada, i amb respecte a les opcions elegides en la sol·licitud pel que fa a les places a mitja jornada, itinerants i/o d'especial dificultat. En el cas de no seleccionar-les totes, l'Administració les selecciona d'ofici. En segon lloc han de seleccionar les places a què poden optar per aplicació d'aquesta excepció.

Només en el cas que en aquest procés, respectant l'ordre d'adjudicació de les places que preveu el punt 16 d'aquest annex, l'aspirant no obtingui cap de les places seleccionades per tenir la titulació exigida en l'annex 4 de la convocatòria d'interinitats, se li adjudicarà una plaça en les especialitats o funcions objecte d'aquesta excepció, sempre que l'hi correspongui per ordre de puntuació.

13. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals

13.1. Els aspirants a funcionaris interins poden, en la sol·licitud de places d'aquest procés, autoritzar la Conselleria d'Educació i Universitat perquè sol·liciti la certificació negativa d'haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans.

En el cas que el Registre Central de Delinqüents Sexuals, per qualsevol causa,  no emeti la certificació negativa sol·licitada per la Conselleria, es comunicarà aquesta circumstància a l'aspirant perquè el sol·liciti al Registre esmentat i el presenti, com a màxim el dia en què s'hagi d'incorporar en el centre. Si l'aspirant presenta el certificat negatiu el dia de la incorporació al centre ho ha de fer davant la direcció del centre; en el cas de presentar-lo abans ho ha de fer davant la Direcció General de Personal Docent.

13.2. Si l'aspirant al qual se li adjudica una plaça en aquest procés no ha autoritzat la Conselleria (bé en la sol·licitud de participació en la convocatòria o bé en la sol·licitud de places en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals), haurà de presentar la certificació negativa així com disposa el punt anterior 13.1.

13.3. La no presentació de la certificació negativa dins termini determina la impossibilitat de prendre possessió de la plaça, de forma que l'adjudicació queda sense efecte i s'exclou a l'aspirant de la borsa.

 

14. Dictamen d'aptitud per a persones discapacitades

14.1. Els aspirants a funcionaris interins que tenen reconeguda una discapacitat poden, en la sol·licitud de participació en aquest procés, autoritzar la Conselleria d'Educació i Universitat perquè sol·liciti al Centre Base de la Direcció General de Dependència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el dictamen que certifica que tenen les condicions personals d'aptitud necessàries per exercir les funcions pròpies de la plaça adjudicada.

14.2. En el cas que l'aspirant al qual se li adjudica una plaça en aquest procés no ha autoritzat la Conselleria, ha de presentar el dictamen esmentat o el document acreditatiu d'haver-lo sol·licitat, com a màxim, el dia en què s'hagi d'incorporar al centre. Si l'aspirant presenta el dictamen o document acreditatiu d'haver-lo sol·licitat el dia de la presa de possessió ho ha de fer davant la direcció del centre; en el cas que ho presenti abans ho ha de fer davant la Direcció General de Personal Docent.

L'aspirant ha de tenir en compte que l'òrgan de valoració que ha d'expedir aquest dictamen és el mateix que ha reconegut la discapacitat. Per la qual cosa, si el reconeixement del grau de  discapacitat s'ha produït per un òrgan de valoració d'una altra comunitat autònoma, l'aspirant ha d'aportar el dictamen corresponent o demanar trasllat d'expedient al Centre Base de les Illes Balears.

14.3. Si l'aspirant no presenta el dictamen o el document acreditatiu d'haver-lo sol·licitat dins aquest termini no pot prendre possessió. L'adjudicació de la plaça queda sense efectes i s'exclou l'aspirant de la borsa.

14.4. En el cas que el dictamen emès certifiqui que la discapacitat no és compatible amb l'exercici de les funcions pròpies de la plaça adjudicada, l'adjudicació queda sense efectes, així com, si escau, la presa de possessió i el nomenament, i s'exclou l'aspirant de la borsa de l'especialitat o funció concretes.

En el cas que el dictamen emès certifiqui que la discapacitat és incompatible amb les funcions docents, l'adjudicació es deixarà sense efecte i s'exclourà a l'aspirant de la borsa.

14.5. La Direcció General de Personal Docent podrà sol·licitar  informació addicional a l'òrgan emissor del dictamen en cas que, del seu contingut, no quedi clarament acreditada la compatibilitat entre la discapacitat i l'exercici de les funcions pròpies de la plaça adjudicada.

15. Adjudicació de places

15.1. Les places  s'han d'adjudicar respectant estrictament l'ordre que els aspirants tenen a la borsa.

15.2. El fet de participar en aquest procés comporta que l'aspirant es compromet a acceptar qualsevol vacant o substitució que se li adjudiqui d'acord amb les opcions seleccionades en la sol·licitud per participar en la convocatòria per formar part de la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents. També comporta l'obligació de prendre possessió de la plaça que se li adjudiqui en els terminis establerts. Tot l'anterior llevat dels casos excepcionals i de les causes previstes de renúncia justificada.

15.3. Els aspirants que no hagin obtingut una plaça en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals resten a la borsa en situació de disponibles per cobrir substitucions i vacants sobrevingudes en el procés d'adjudicació de substitucions.

15.4. Una vegada que a un aspirant a funcionari interí docent se li adjudiqui una plaça com a personal docent en centres públics d'ensenyament no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sigui mitjançant el procés d'adjudicació previst en aquest annex, sigui mitjançant qualsevol altre procediment d'adjudicació de places docents, no se li adjudicarà cap altra plaça, en tant continuï ocupant la que se li va adjudicar.

16. Nomenament i presa de possessió

16.1. Els aspirants a funcionaris interins docents a qui en aquest procés s'adjudiqui una plaça han de ser nomenats amb efectes des de l'1 de setembre.

16.2. Els aspirants amb una plaça adjudicada han de fer el tràmit telemàtic previ de la presa de possessió abans de dia 1 de setembre.

16.3. Els funcionaris interins s'han d'incorporar als centres i fer la presa de possessió  el primer dia hàbil de setembre, excepte que hi hagi una causa que ho justifiqui, que s'ha d'acreditar.

16.4. Els funcionaris interins que cessin a 31 d'agost de 2019 als quals se'ls adjudiqui una plaça a la mateixa illa on tenien la destinació anterior després d'haver-se incorporat  el primer dia hàbil de setembre, han de finalitzar les tasques pendents (exàmens, avaluacions), si n'hi ha, en els centre on tenien la destinació durant el curs anterior.

16.5. Per aquells funcionaris interins que cessin a 31 d'agost de 2019 als quals se'ls adjudiqui una plaça a una illa distinta on tenien la destinació el curs anterior s'entén com a causa justificada per a no incorporar-se el primer dia hàbil de setembre la finalització de les tasques pendents (exàmens, avaluacions) si n'hi ha, al centre on el funcionari docent tenia la destinació durant el curs anterior, sempre que l'aspirant compleixi les obligacions esmentades en l'apartat 16.6.

16.6. En els casos previstos en els apartats 16.4 i 16.5. el funcionari ha d'informar que realitzarà les tasques pendents al director del centre on té la nova destinació.

La incorporació efectiva al nou centre i la presa de possessió, si aquesta no s'ha fet abans, s'han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 6 de setembre. El funcionari ha de presentar a la direcció del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha dut a terme

16.7. Si la incorporació efectiva i la presa de possessió no es produeixen el dia assenyalat en els termes indicats en els apartats anteriors, l'adjudicació i el nomenament quedarà sense efectes i l'aspirant restarà exclòs de la borsa.

17. Cessament

17.1. Si en aquest procés s'adjudica una vacant, el cessament del funcionari interí nomenat es produeix el 31 d'agost.

17.2. Si s'adjudica una substitució que es preveu que duri tot el curs escolar, el cessament del funcionari interí nomenat es produeix quan s'incorpora a la plaça qui l'ocupava, o el 31 d'agost si aquest no s'hi incorpora durant el curs escolar.

17.3. En els supòsits prevists en els punts 17.1 i 17.2, si l'aspirant es va acollir a una renúncia justificada amb reserva de plaça, ha de cessar el 31 d'agost sempre que els efectes del seu nomenament siguin anteriors al 15 de gener, sense perjudici, en el supòsit del punt 17.2, que la persona substituïda s'incorpori abans del 31 d'agost. En cas contrari, ha de cessar el 30 de juny.

18. Adjudicació de places reservades a aspirants amb discapacitat

18.1. La Direcció General de Personal Docent reserva un nombre de places igual a les que no es cobriren pel torn de reserva per a aspirants amb discapacitat en la darrera convocatòria de proves selectives d'ingrés als cossos docents.

L'elecció de les places amb reserva per a persones amb discapacitat es realitza mitjançant un sorteig públic previ entre totes les places vacants de les especialitats que resultaren desertes de la reserva de places per a discapacitats en la darrera convocatòria de les proves selectives d'ingrés als cossos docents.

18.2. Les places amb reserva per aspirants amb discapacitat tan sols poden ser seleccionades pels aspirants admesos que hagin acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i s'adjudica d'acord amb les seves peticions i l'ordre que ocupen a la borsa.

18.3. Aquestes places s'ofereixen en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals. En el supòsit que, en aquest procés, quedin places amb reserva per a  persones amb discapacitat sense cobrir s'oferiran en el procés d'adjudicació de substitucions, ja sense la qualificació de plaça amb reserva per a persones amb discapacitat.

18.4. En el supòsit que la plaça amb reserva per a persones amb discapacitat que s'adjudiqui en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals s'hagi d'oferir en el procés d'adjudicació de substitucions, s'hi oferirà sense la qualificació de plaça amb reserva per a persones amb discapacitat.

18.5. No obstant el que disposen els apartats anteriors, també poden seleccionar places no reservades per a aspirants amb discapacitat.  En aquest cas l'adjudicació es fa d'acord amb l'establert al punt 16 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

 

ANNEX 2

Instruccions del procés d'adjudicació de substitucions

1. Aspirants a funcionaris interins docents afectats

Els aspirants que no obtinguin una plaça en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, així com els aspirants als quals es va adjudicar una substitució i varen cessar per reincorporació de la persona que ocupava la plaça, resten a la borsa en situació de disponibles per cobrir substitucions i vacants sobrevingudes.

2. Places ofertes

2.1. En aquest procés s'ofereixen les places no adjudicades en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, les vacants sobrevingudes, les substitucions i les substitucions que es preveu que durin tot el curs escolar, en els termes que es defineixen a continuació.

Una vacant sobrevinguda és una plaça - en una determinada illa i d'una determinada especialitat o funció - que, amb posterioritat al procés d'adjudicació de destinacions provisionals, deixa de tenir titular o sorgeix com a vacant per raons de planificació educativa, o una plaça vacant adjudicada a un funcionari interí que aquest deixa d'ocupar de forma definitiva per mort, jubilació, renúncia o qualsevol altra causa, sempre que, en els casos anteriors s'adjudiqui amb posterioritat al 31 d'agost d'un any i abans del 15 de gener de l'any següent.

Una substitució és una plaça en una determinada illa i d'una determinada especialitat o funció que s'ofereix, per ser adjudicada, a un aspirant a funcionari interí docent perquè cobreixi l'absència temporal del titular de la plaça o de la persona que l'ocupa de forma provisional.

Una substitució que es preveu que duri tot el curs escolar, exclusivament per aquest procés, és aquella substitució en què la incorporació de l'aspirant es produeix abans del 16 de setembre i es preveu que la substitució s'estengui al 31 d'agost.

2.2. Les places que s'ofereixen són les que es preveuen en la quota per al curs 2019-2020 als centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat i que consten com a disponibles a mesura que es genera la necessitat urgent de cobrir la substitució o la vacant sobrevinguda.

2.3. La Direcció General de Personal Docent ha d'oferir als aspirants les places corresponents a les opcions per a les quals figuren admesos a la borsa creada mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 14 de desembre de 2018 (BOIB núm. 160, de 22 de desembre), incloses les opcions de places a mitja jornada i de places itinerants i/o places d'especial dificultat, si l'aspirant les va seleccionar i amb independència de les places que hagi seleccionat en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals.

3. Ordre en l'oferiment de places

3.1. Les places s'han d'oferir als aspirants disponibles a la borsa d'acord amb l'ordre en què hi figuren i amb les especificitats que s'indiquen a continuació.

Tindran preferència sobre la resta d'aspirants en l'adjudicació de places en els processos d'adjudicació de substitucions els aspirants admesos a la borsa que no hagin obtingut una plaça en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, sempre que acompleixin alguns dels requisits següents:

a. Tenir 55 anys complerts amb almenys 10 anys de servei com a funcionari docent a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i  Universitat del Govern de les Illes Balears en el  moment en què s'ofereixi la plaça objecte de substitució.

b. Tenir menys de 55 anys amb almenys 10 anys de servei com a funcionari docent a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i  Universitat del Govern de les Illes Balears en el  moment en què s'ofereixi la plaça objecte de substitució.

3.2. L'ordre de preferència en l'adjudicació de places vindrà donat, en primer lloc pels aspirants de l'apartat 2.a i a continuació pels aspirants de l'apartat 2.b, i en cada apartat per l'ordre amb el qual figurin en la borsa d'interins.

3.3. No s'aplicarà aquesta preferència si l'aspirant a funcionari interí ha estat sancionat alguna vegada, mitjançant una resolució ferma en via administrativa, per la comissió d'una falta disciplinària greu o molt greu.

 

​​​​​​​4. Procediment d'oferiment i d'adjudicació de les places

S'estableix un doble procediment d'oferiment i d'adjudicació de places:

a)  Procediment ordinari d'adjudicació de places.

b)  Procediment extraordinari d'adjudicació de places.

4.1. Procediment ordinari d'adjudicació de places

4.1.1. El procediment ordinari d'adjudicació de substitucions i vacants sobrevingudes es fa setmanalment de forma telemàtica i l'adjudicació de les places és automàtica.

4.1.2. Setmanalment, abans de les 15.00 hores del divendres, s'ha de fer pública la relació de places disponibles per cossos i especialitats, així com les característiques que tenen, la data en què el centre ha sol·licitat que es cobreixi la plaça, la causa que origina la necessitat de cobrir-la i la data en què el funcionari interí s'ha d'incorporar al centre.

Només s'inclouen en aquest procediment les places que els centres educatius hagin fet constar com a disponibles al GestIB fins a les 12.00 hores del divendres, sempre que la Direcció General de Personal Docent tingui constància de la documentació que acredita la causa de substitució i la data en què s'ha produït o es produirà. Una vegada iniciat el tràmit no s'hi incorporaran noves places disponibles.

La data de finalització de les substitucions és orientativa, no vinculant i està supeditada a la incorporació de la persona substituïda. Si el camp apareix en blanc suposa que no és possible concretar cap termini.

4.1.3. Els aspirants disponibles poden participar en aquest procediment voluntàriament i sol·licitar tantes places com vulguin. No estan obligats a seleccionar totes les places corresponents a les opcions elegides en la sol·licitud per formar part de la borsa d'interins, però no poden seleccionar places corresponents a opcions no elegides.

S'entén que aquells que cessen el divendres són aspirants disponibles. En qualsevol cas, tant si el cessament es produeix el divendres o abans, és necessari que els centres educatius hagin fet constar el cessament al GestIB fins a les 12.00 hores del divendres. Una vegada iniciat el tràmit no s'hi incorporaran nous aspirants disponibles.

4.1.4. Els aspirants a funcionaris interins que s'hagin acollit a alguna de les excepcions previstes en els punts 3.1.5.1 i 3.1.5.2  de l'annex 1 de la convocatòria i que no obtinguin cap plaça en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals podran seleccionar, en el procediment ordinari d'adjudicació de substitucions, si hi participen, places a què poden optar, sigui per aplicació de l'excepció sigui per aplicació de l'annex 4 de la convocatòria esmentada.

4.1.5. El fet de no participar en aquest procediment ordinari no implica en cap cas l'exclusió de la borsa.

4.1.6. Les persones que participen en aquest procediment han d'emplenar la sol·licitud segons les instruccions de l'assistent de tramitació que hi ha a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>.

4.1.7. La sol·licitud de places s'ha de fer setmanalment, des de l'obertura del tràmit de divendres fins al dilluns a les 12.00 h. En el cas que els dies en què s'ha de dur a terme aquest procediment coincideixin amb jornades festives de l'àmbit general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Direcció General de Personal Docent ha de publicar prèviament els canvis en el calendari d'adjudicacions a la seva pàgina web.

En el cas que el calendari s'hagi de modificar, les referències fetes en aquest punt 4 del divendres i del dilluns, s'han d'entendre fetes respectivament als dies en què s'obre i es finalitza el tràmit.

4.1.8. Les places s'han d'adjudicar d'acord amb el lloc que ocupen els participants a la borsa (amb les especificitats previstes en la instrucció 3 de l'annex 2 d'aquesta resolució) i segons l'ordre de les seves peticions. L'adjudicació de les places s'ha de publicar cada dilluns a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (<http://dgpdocen.caib.es>).

4.1.9. El fet de participar en aquest procediment suposa que l'aspirant es compromet a acceptar la vacant o la substitució que se li adjudiqui, d'acord amb les opcions seleccionades en la sol·licitud per participar en la convocatòria per formar part de la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents. També suposa l'obligació de prendre possessió de la plaça que se li adjudiqui en la data indicada en la relació de places disponibles feta pública. El centre no pot acceptar cap incorporació anterior a aquesta data.

Tal com determina la base dissetena de les bases generals, s'exclouran de la borsa els aspirants que no prenguin possessió de la plaça o no s'incorporin efectivament al lloc de feina dins els terminis establerts.

4.2. Procediment extraordinari d'adjudicació de places

4.2.1. S'ha d'aplicar aquest procediment quan quedin places sense cobrir en el procediment ordinari, o en els casos en què es justifiqui una necessitat urgent de cobrir una plaça per evitar un perjudici greu en la prestació dels serveis educatius essencials, o en el supòsit que la persona a la qual s'ha adjudicat la plaça en el procediment ordinari renunciï a la plaça.

4.2.2. En el procediment extraordinari, la Direcció General de Personal Docent ha d'oferir aquestes places als aspirants disponibles d'acord amb les opcions per a les quals figuren admesos a la borsa incloses les opcions de places a mitja jornada i de places itinerants i/o places d'especial dificultat, si l'aspirant les va seleccionar.

Als aspirants a funcionaris interins que s'hagin acollit a alguna de les excepcions previstes en els punts 3.1.5.1 i 3.1.5.2 de l'annex 1 de la convocatòria, se'ls oferiran totes les places a què puguin optar.

4.2.3. Els serveis d'Educació Primària i d'Educació Secundària s'han de posar en contacte amb l'aspirant per qualsevol dels mitjans que, a l'efecte de notificació i comunicació, aquest hagi indicat en la seva sol·licitud per formar part de la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents, amb preferència, atesa la necessitat urgent de cobrir la plaça, a la comunicació telefònica i/o al correu electrònic, amb la finalitat d'oferir-li les places disponibles a les quals poden optar d'acord amb les especialitats o funcions, illes i opcions elegides.

4.2.4. Una vegada els serveis han intentat posar-se en contacte amb l'aspirant, es poden produir les situacions següents:

a. En el cas que l'aspirant accepti la plaça oferta, aquesta se li adjudicarà.

b. En el cas que l'aspirant no retorni la trucada telefònica rebuda o no contesti el correu electrònic enviat, per tal d'acceptar una de les places ofertes, o per comunicar que no les accepta o, si escau, per renunciar-hi justificadament, - actuacions que també pot realitzar per qualsevol dels mitjans prevists en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú - s'entén que renuncia injustificadament a la plaça oferta i serà objecte d'exclusió de la borsa, excepte si acredita, dins el termini establert i en la forma escaient, que es troba en un dels supòsits de renúncia justificada.

L'aspirant ha d'acomplir l'obligació de posar-se en contacte amb el Servei  pertinent el dia hàbil següent a aquell en què es va realitzar la trucada o en què es va enviar el correu electrònic.

c. En el cas que l'aspirant no accepti la plaça oferta sense motiu justificat, és exclòs de la borsa.

El funcionari encarregat de la comunicació ha d'estendre una diligència per fer constar qualsevol d'aquests fets, la qual s'ha d'incorporar a l'expedient.

4.2.5 Així mateix, quan no sigui possible cobrir una plaça amb els aspirants disponibles segons la seva sol·licitud, excepcionalment aquesta plaça es pot oferir a:

a) La resta d'aspirants disponibles en la pròpia especialitat, malgrat que en la seva sol·licitud no hagin seleccionat, el tipus de plaça (mitja jornada, itinerant o especial dificultat) o l'illa on s'ubica la plaça.

b) La resta d'aspirants disponibles en una de les especialitats afins a l'especialitat de la plaça segons l'annex 5 d'aquesta resolució.

c) La resta d'aspirants no disponibles en la pròpia especialitat o en una especialitat afí.

En qualsevol cas, l'acceptació de la plaça és voluntària per a l'aspirant.

4.2.6. El resultat de les adjudicacions extraordinàries s'ha de publicar cada divendres a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>.

4.3 Una vegada que un aspirant a funcionari interí docent se li adjudiqui una plaça com a personal docent en centres públics d'ensenyament no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sigui mitjançant el procés d'adjudicació previst en aquest annex, sigui mitjançant qualsevol altre procediment d'adjudicació de places docents, no se li adjudicarà cap altre plaça, en tant continuï ocupant la que se li va adjudicar.

5. Nomenament i presa de possessió

5.1. L'adjudicació de la plaça oferta determina el nomenament amb efectes des del dia en què es produeixi la presa de possessió efectiva i la incorporació a la plaça adjudicada.

La presa de possessió i la incorporació s'han de produir en la data que indiqui la Direcció General de Personal Docent, que ha de ser posterior a la data de l'adjudicació.

Si entre la data d'adjudicació i la data indicada per a la presa de possessió i la incorporació no hi ha, almenys, 3 dies naturals, i la plaça adjudicada està ubicada a una illa diferent a la de residència de l'aspirant, aquest disposarà d'un màxim de tres dies naturals per prendre possessió i incorporar-se a la plaça, comptadors des del dia següent al de l'adjudicació. Si el tercer dia natural és no lectiu, la presa de possessió s'ha de fer el primer dia lectiu següent a aquell.

5.2. Si la presa de possessió i la incorporació a la plaça adjudicada no es produeixen en les dates o els terminis esmentats i no hi ha cap causa que ho justifiqui, el nomenament quedarà sense efectes i l'aspirant restarà exclòs de la borsa.

5.3. El que disposa el punt 16.4 de l'annex 1 s'aplica a aquest procés quan la presa de possessió i la incorporació a la plaça oferta s'hagi de produir abans del 8 de setembre. En aquest cas, la referència que el punt 16.4 fa a l'1 de setembre s'ha d'entendre feta al dia en què l'aspirant hagi de prendre possessió de la plaça oferta.

5.4. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

5.4.1. Els aspirants a funcionaris interins als quals s'adjudiqui una plaça en el procés d'adjudicació de substitucions i que no hagin autoritzat la Conselleria perquè sol·liciti la certificació negativa d'haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans, haurà de presentar la certificació negativa al director del centre el dia de la presa de possessió.

Si l'aspirant no ho presenta aquest dia no pot prendre possessió, l'adjudicació de la plaça queda sense efectes i s'exclou l'aspirant de la borsa.

5.4.2. En el cas que l'aspirant hagi autoritzat la Conselleria perquè sol·liciti al Registre Central de Delinqüents Sexuals la certificació negativa esmentada i, per qualsevol causa, aquest òrgan no l'emeti es comunicarà aquesta circumstància a l'aspirant perquè aquest el sol·liciti al Registre i l'aporti el dia de la presa de possessió. Si l'aspirant no ho presenta aquest dia no podrà prendre possessió, l'adjudicació de la plaça queda sense efectes i s'exclou l'aspirant de la borsa.

5.5. Dictamen d'aptitud per a persones discapacitades

5.5.1. Els aspirants a funcionaris interins que tenen reconeguda una discapacitat als quals se'ls adjudica una plaça en el procés d'adjudicació de substitucions i que no han autoritzat la Conselleria perquè sol·liciti el dictamen d'aptitud han de presentar el dictamen o el document acreditatiu d'haver-lo sol·licitat al director del centre el dia de la presa de possessió.

L'aspirant ha de tenir en compte que l'òrgan de valoració que ha d'expedir aquest dictamen és el mateix que ha reconegut la discapacitat. Per la qual cosa, si el reconeixement del grau de discapacitat s'ha produït per un òrgan de valoració d'una altra comunitat autònoma, l'aspirant ha d'aportar el dictamen corresponent o demanar trasllat d'expedient al Centre Base de les Illes Balears.

En el cas que l'aspirant no presenti aquest dictamen o el document acreditatiu d'haver-ho sol·licitat no podrà prendre possessió de la plaça, l'adjudicació de la plaça queda sense efectes i s'exclou l'aspirant de la borsa.

5.5.2. En el cas que el dictamen emès certifiqui que la discapacitat no és compatible amb l'exercici de les funcions pròpies de la plaça adjudicada, l'adjudicació es deixarà sense efectes, així com, si escau, la presa de possessió i el nomenament. I s'exclourà l'aspirant de la borsa corresponent, de l'especialitat o funció concretes.

En el cas que el dictamen emès certifiqui que la discapacitat és incompatible amb les funcions docents, l'adjudicació es deixarà sense efecte i s'exclourà a l'aspirant de la borsa.

5.5.3. La Direcció General de Personal Docent podrà sol·licitar informació addicional a l'òrgan emissor del dictamen en el cas que, del seu contingut, no quedi clarament acreditada la compatibilitat entre la discapacitat i l'exercici de les funcions pròpies de la plaça adjudicada.

6. Cessament

6.1. Si en aquest procés s'adjudica una vacant sobrevinguda, el cessament del funcionari interí nomenat per a aquesta plaça es produeix el 31 d'agost.

Si la vacant es va adjudicar després del 14 de gener no té la consideració de vacant sobrevinguda, de forma que el cessament es produeix el 30 de juny.

Si l'aspirant al qual s'adjudica una vacant sobrevinguda s'ha acollit a una renúncia justificada amb reserva de plaça, ha de cessar el 31 d'agost, sempre que els efectes del seu nomenament siguin anteriors al 15 de gener. En cas contrari, ha de cessar el 30 de juny.

6.2. Si el que s'adjudica és una substitució, el cessament es produeix o bé quan s'incorpora a la plaça qui l'ocupava o bé quan desapareix la necessitat urgent i extraordinària de cobrir-la (el que succeeixi primer). En tot cas, el funcionari interí ha de cessar el 30 de juny.

7. Continuïtat del funcionari interí en supòsits excepcionals

Per tal de garantir l'estabilitat del professorat als centres i la continuïtat del procés d'aprenentatge dels alumnes, es preveuen les següents situacions excepcionals:

7.1. En el cas que un funcionari s'incorpori en règim de reducció de mitja jornada a la plaça que ocupava provisionalment o de la qual és el titular, el funcionari interí que el substituïa podrà optar per mantenir-se en la mateixa plaça a mitja jornada sempre que aquest hagi seleccionat l'opció de mitges jornades en la sol·licitud de participació de la convocatòria.

7.2. En el cas que un funcionari s'aculli a una reducció de mitja jornada, l'altra mitja jornada s'oferirà al funcionari interí que ocupi una vacant de mitja jornada de la mateixa especialitat o funció al centre.

7.3. En el cas que un funcionari interí ocupi una vacant de mitja jornada a un centre i sorgeixi al centre en la mateixa especialitat o funció una vacant sobrevinguda a mitja jornada, se li oferirà ocupar-la.

7.4. En el cas que un funcionari s'incorpori a la plaça que ocupava provisionalment o de la qual n'és el titular i, per qualsevol motiu, en el termini de 3 dies lectius deixi novament d'ocupar-la, s'oferirà la plaça al funcionari interí que el substituïa i que ha cessat a conseqüència de la incorporació esmentada.

En el cas que la substitució tingui com a causa el permís per naixement per a la mare biològica; el permís per adopció, per guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, tant temporal com permanent; o el permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment o adopció d'un fill o filla, s'oferirà la plaça al funcionari interí que substituïa al beneficiari dels permisos esmentats durant els períodes de gaudi interromput d'aquests permisos.

L'oferiment de la plaça es farà mitjançant el procediment extraordinari d'adjudicació de substitucions i sempre que el funcionari interí cessat no hagi obtingut una altra plaça mitjançant qualsevol dels procediments d'adjudicació de substitucions.

7.5. El que disposen els punts 7.1, 7.2 i 7.3 anteriors queda condicionat a la compatibilitat d'horaris al centre.

7.6. Les mitges jornades previstes en els supòsits excepcionals esmentats seran tractades com a places independents a l'efecte de determinar la data de cessament del funcionari interí, tenint en compte el que disposa la base específica 17 de l'annex 1 i la base específica 6 de l'annex 2 d'aquesta Resolució.

 

 

ANNEX 3

Instruccions per a la presa de possessió i cessament dels funcionaris interins

1. Una vegada adjudicada la plaça en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals o en el procés d'adjudicació de substitucions, l'aspirant ha d'accedir al tràmit telemàtic habilitat a l'efecte a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent per fer el tràmit Previ de Presa de Possessió.

2. La tramitació i la presentació telemàtica només es completa quan es fa l'enviament amb l'assistent de tramitació.

3. Els aspirants als quals s'adjudica una plaça en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, o en el procés d'adjudicació de substitucions han de fer el tràmit abans de la incorporació al centre.

4. En cap cas es pot prendre possessió si no s'ha fet el tràmit previ a la presa de possessió.

5. Només en el cas que l'aspirant a funcionari interí hagi emplenat telemàticament el tràmit Previ de Presa de Possessió i, si escau, presenti la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals i/o el dictamen per a persones discapacitades o el document acreditatiu d'haver-lo sol·licitat, el director del centre validarà al GestIB la presa de possessió del funcionari.

6. La presa de possessió quedarà sense efectes en cas que un aspirant presenti un comunicat mèdic d'incapacitat temporal amb data d'inici el mateix dia de la incorporació, sense perjudici de l'exercici del dret a la renúncia justificada a la plaça adjudicada, amb o sense reserva de plaça.

7. Cessament: quan el funcionari interí cessa en una substitució abans del 30 de juny el director del centre ha de validar mitjançant el GestIB el full de cessament d'aquest.

 

 

ANNEX 4

Relació de perfils considerats significatius per a la selecció de places dels funcionaris interins

​​​​​​​

001

Coordinació TIC

003

Coordinació extraescolars

004

Coordinació qualitat

005

B2 d'anglès

006

B2 de francès

007

B2 d'alemany

021

Plaça temporalitzada de novembre a març

026

Conducció de cavalls i cures equines bàsiques

027

Coneixements de vela

028

Coneixements de raqueta

029

Conducció de grups en bicicleta

033

Aula UEECO

036

Titulació professional marina mercant esp. navegació

037

Titulació professional marina mercant esp. màquines

038

Titulació en interpretació de la llengua de signes

040

Activitats aquàtiques i activitats dirigides

041

Activitats dirigides i esports amb implements

042

Coordinació de centre col·laborador amb l'IEDIB

049

Desplaçament, estada i seguretat en el medi terrestre

059

Pesca d'altura i gran altura

062

Organització de l'assistència sanitària a bord

099

Especial dificultat

100

Anatomia aplicada a la dansa

113

Classes a Formentera amb dependència del centre d'Eivissa

114

Classes a Ciutadella amb dependència del centre de Maó

117

Horari semestral

125

Coordinació de programes internacionals i d'intercanvi

131

Centre d'especial dificultat amb alumnat afectat per privació de llibertat

136

CEE Son Ferriol

137

Batxillerat al baccalauréat

144

Titulació en prevenció de riscos laborals

174

Coordinació del programa EOIES

179

Classes a unitats docents externes adscrites a la Fundació S'Estel

186

C1 d'anglès

189

Professor de Centre de Referència Nacional

190

Ensenyaments esportius de règim especial: atletisme

191

Ensenyaments esportius de règim especial: bàsquet

192

Ensenyaments esportius de règim especial: futbol i futbol sala

193

Ensenyaments esportius de règim especial: salvament i socorrisme i vela

194

Ensenyaments esportius de règim especial: hípica

196

Coordinació de convivència i coeducació

207

Impartició de matèries corresponents a l'àmbit sociolingüístic

208

Impartició de matèries corresponents a l'àmbit científictecnològic

211

Centre d'adults amb alumnat afectat per privació de llibertat

 

 

ANNEX 5

Relació d'especialitats afins per al procediment extraordinari d'adjudicacions de places

5.1 Especialitats afins del bloc de llengua i ciències socials

Es consideren especialitats afins totes aquelles que donen accés a la funció 0590058 – Professors de suport de l'àrea de llengua i ciències socials, segons l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 de desembre de 2018.

5.2 Especialitats afins del bloc de ciències i tecnologia

Es consideren especialitats afins totes aquelles que donen accés a la funció 0590059 – Professors de suport de l'àrea científica i tecnològica, segons l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 de desembre de 2018.

5.3 Especialitats afins del bloc pràctic

Es consideren especialitats afins totes aquelles que donen accés a la funció 0591026 – Professors de suport de l'àrea pràctica, segons l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 de desembre de 2018.

5.4 En casos excepcionals es podran considerar afins altres especialitats previ informe favorable de la Direcció General de Personal Docent del qual s'informarà a la Mesa Sectorial d'Educació.