Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 6528
Constitució de la Junta de Govern Local, nomenament de tinents de batle, i delegació de competències de Batlia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET 2019-0652

Expedient núm. 1921/2019

A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Jaume Monserrat Vaquer, venc a dictar la següent resolució de conformitat amb els següents

Antecedents de fet

Dia 15 de juny de 2019 es va constituir la nova corporació sorgida de les eleccions locals celebrades el 26 de maig de 2019.

Fonaments de dret

1.- Pel que fa a la Junta de Govern Local:

1.1.- Necessitat de la seva creació.

La JGL és d'existència obligatòria en el municipi de Felanitx, per tenir més de 5.000 habitants (art. 20.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local -LBRL-, art 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears -LMRLIB-), i 35.2 d) del ROF.

1.2.-Composició.

Estarà integrada pel batle i, en el cas de Felanitx, un màxim de 5 regidors (art. 52.2 ROF), nomenats i separats lliurement per aquell, i se'n donarà compte al Ple.

1.3.-Competències.

Li correspon l'assistència al batle en l'exercici de les seves funcions, i les atribucions que el batle o un altre òrgan li deleguin o li atribueixin les lleis.

1.4.- Periodicitat de les sessions.

La de les ordinàries serà determinada per acord plenari (art. 88.1 LMRLIB), i com a mínim serà cada 15 dies hàbils (art. 112 ROF). El dia i hora concrets de les sessions ordinàries les fixarà el batle per decret (art. 112.3 ROF).

2.- Pel que fa als Tinents de Batle.

2.1.- Necessitat de la seva designació.

Els tinents de batle són d'existència obligatòria en tots els municipis (art. 20.1 a) LBRL i art. 22 LMRLIB). Aquests seran lliurement nomenats i cessats pel batle d'entre els membres de la JGL quan aquesta existeixi. Els nomenaments i cessaments es faran mitjançant resolució del batle, de la que se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri, i es notificarà als designats i es publicarà en el BOIB (art. 46.1 ROF). En els municipis on existeixi JGL, el nombre de tinents de batle no podrà excedir del nombre de membres d'aquella (art. 46.2).

2.2.- Funcions.

Correspon als tinents de batle, per la seva condició, substituir en la totalitat de les seves funcions i per l'orde del seu nomenament el batle, en els casos d'absència, malaltia o impediment (art. 47.1 ROF).

D'acord amb l'exposat, RESOLC:

Primer. La Junta de Govern Local estarà formada per mi mateix com a president, i pels regidors següents, que no superen el terç del nombre legal dels membres que composen la corporació:

-Sr. Miquel Lluís Mestre Mestre

-Sr. Francisco Duarte Barceló

-Sra. Maria Gràcia González López

-Sra. Isabel Montero Morán

-Sr. Juan Aznar Hernández

Segon. Per a la substitució de la Batlia en els casos de vacant, absència o malaltia, nomèn com a tinents de batle als següents regidors i pel següent ordre:

Primer tinent de batle: Sr. Miquel Lluís Mestre Mestre

Segon tinent de batle: Sr. Francisco Duarte Barceló

Tercer tinent de batle: Sra. Maria Gràcia González López

Quarta tinenta de batle: Sra. Isabel Montero Morán

Cinquè tinent de batle: Sr. Juan Aznar Hernández

Tercer. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions concretes que a continuació es detallen:

- Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovada pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques, excepte l'incentiu de productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris. Així mateix es delega les altres atribucions en matèria de personal no expressament atribuïdes al Ple.

- Acordar les sancions del personal, tret de la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral.

- L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, i la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

- Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, tret dels casos que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

- L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin prevists en el Pressupost.

- L'atorgament de les llicències d'obra major.

- La competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, contractes de concessió de serveis, contractes de concessió d'obres i els contractes administratius especials, quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6 milions d'euros, inclosos els de caràcter pluriannual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre i que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

- La competència com a òrgan de contractació respecte als contractes privats, l'adjudicació de concessions i autoritzacions sobre els béns de la corporació i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de 3 milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

- L'aprovació d'instruments de col·laboració amb altres administracions o entitats cíviques, sempre i que no siguin competència del Ple.

- La concessió de prestacions socials.

Quart. Delegar a favor dels regidors que a continuació es detallen, les següents competències:

  • Sr. Francisco Duarte Barceló: cultura, patrimoni, fires i mercats, mercat municipal, comunicació i transparència, activitats.
  • Sra. Maria Gràcia González López: urbanisme, salut i benestar.
  • Sr. Juan Aznar Hernández: esports, infraestructures i manteniment (brigada municipal, espais públics, edificis municipals, parc municipal i cementeri), formació i ocupació (programes SOIB i Felanitx Empren).
  • Sra. Damiana Massutí Gómez: festes i joventut.
  • Isabel Montero Morán: afers socials (infáncia, adolescència, gent gran), educació.
  • Miquel Lluís Mestre Mestre: medi ambient (neteja i residus, aigua, clavegueram, enllumenat, benestar animal, sostenibilitat i ecologia).
  • Maria Mesquida Artigues: arxius, biblioteques, política lingüística, participació ciutadana, igualtat (àrea de la dona, mediació cultural, gènere i orientació sexual).
  • Melania Mesquida Tran: promoció econòmica (turisme, comerç i indústria), seguretat ciutadana (policia, protecció civil, mobilitat i circulació), representant del batle a Portocolom.

Cinquè. Fixar la realització de les sessions ordinàries de la JGL els dimecres a les 9,15 hores. Quan el dia que pertoqui realitzar sessió sigui inhàbil, la Junta es reunirà el primer dia hàbil posterior, a la mateixa hora.

Sisè. De la present resolució se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que es realitzi. També es notificarà personalment els designats, i es farà pública en el BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des de demà mateix, d'acord amb el que estableix l'art. 44.2 del ROF.

El batle. En prenc nota, El secretari, Joan Garcia Cortès. Felanitx, 20 de juny de 2019.

  

Felanitx, 27 de juny de 2019

El batle

Jaume Monserrat Vaquer