Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 6612
Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per la contractació d’un llicenciat o graduat en Farmàcia

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en l’article 15 estableix la competència per ordenar la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i, en el punt 4, especifica que les institucions o els ens públics no esmentats en els tres primers punts han d’acreditar els òrgans i les persones que, d’acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s’ha d’entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l’òrgan, l’ens o la institució de què emana el text.

D’altra banda, d’acord amb l’article 27 dels Estatuts de la Fundació, el director gerent de la Fundació és la persona competent per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles altres actuacions que en aquesta matèria li encomanin, sense perjudici de les funcions que corresponen al president.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d’un/a farmacèutic/a (veure l’annex adjunt).

  

Palma, 1 de juliol de 2019

El Director Gerent de la Fundació

David Martínez Bestard

 

Annex I

Convocatòria per a la provisió/contractació d’un/a coordinador/a de Assajos Clínics en el Servei de Farmàcia de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears.

La Fundació té encomanades, entre altres, la funció de gestionar mitjans i recursos al servei de l’execució de programes d’investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i innovació en el camp de la salut.

Per poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la incorporació temporal d’un/a coordinador/a de Assajos Clínics en el Servei de Farmàcia.          

L’article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s’han d’aplicar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L’apartat segon B de l’Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l’àmbit d’aplicació i de determinació de l’abast del control del punt 5 de l’Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, i en exercici de les competències que m’atribueix l’article 28.1 i dels Estatuts fundacionals vigents,

Convoco

El procés per a la contractació d’un/a coordinador/a de Assajos Clínics en el Servei de Farmàcia amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

Requisits de la plaça

 • Llicenciatura o Grau en Farmàcia.
 • Nivell B2 de Català.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos en què, d’acord amb l’article 57 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), es permeti l’accés a l’ocupació pública.
 • Tenir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
 • Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.
 • Formulari  d’autoavaluació emplenat (annex III de la convocatòria).

Aquelles persones que no compleixin amb els requisits no se’ls valorarà el CV.

Procediment de selecció:

Valoració de mèrits acreditats pels aspirants, d’acord al barem que apareix a continuació i una entrevista personal.

Barem de mèrits i valoració:

1. Formació relacionada amb el lloc de feina. Màxim 3,5 punts.

1.1 Màster o postgrau en  monitorització d’Assajos Clínics (2 punts)

1.2  Coneixements de les directrius de la Bona Pràctica Clínica de la Conferencia Internacional de Harmonització (BPC/ICH) (1 punt)

1.3 Maneig a nivell avançat de eines informàtiques (Microsoft Word, Excel y Access) (0,5 punts)

2. Experiència professional en taques pròpies del lloc de feina. Màxim 4,5 punts.

 2.1  Experiència prèvia en investigació clínica i desenvolupament clínic de fàrmacs en totes les fases (0.08 punts per mes treballar, amb un màxim de 2 punts)

2.2  Experiència prèvia en monitorització d’assajos clínics (0.06 punts per mes treballat amb un màxim de 1.3 punts)

2.3  Experiència prèvia en la Àrea de Onco-Hematologia (0.04 punts por mes treballat amb un màxim d’1 punt)

2.4  Experiència de feina en l’àmbit hospitalari (0.02 punts per mes treballat amb un màxim de 0.2 punts)

3.   Coneixements  d’idiomes: Màxim 1 punts.

3.1    Certificat d’Anglès nivell B1: 0.1 punts

3.2    Certificat d’Anglès nivell B2: 0.2 punts

3.3    Certificat d’Anglès nivell C1: 0.4 punts

3.4    Experiència demostrable en un país de parla Anglesa (mínim 1 any): 0.3 punts 

4.   Fase d’entrevista. Màxim 1 punts. 

Es realitzarà una entrevista personal i/o demostració pràctica d’habilitats, allà on es valorarà l’adequació de l’aspirant al lloc de feina. El dia i hora es publicaran en la web de la Fundació, www.idisba.es.

Funcions:

 • Gestió de les mostres d’assajos clínics (recepció, dispensació, destrucció, control d'estocs, caducitats i re-etiquetatge)
 • Control i actualització dels sistemes de gestió de mostres (IWRS o altres bases de dades especifiques de l’estudi)
 • Control de la temperatura, manteniment i calibratge dels sistemes d’emmagatzematge
 • Revisió del compliment i adherència del tractament dels pacients de assajos clínics
 • Referent per totes les comunicacions amb el Promotor/CRO incloent les visites de pre-inici, inici, monitorització, tancament i auditories.
 • Enllaç amb la resta d’equip investigador.
 •   Control econòmic dels pagaments al Servei de Farmàcia.
 • Elaboració de Procediments Normalitzats de Treball (PNT), relacionats amb la farmàcia de assajos clínics.
 • Preparació d’informes d’activitat.
 • Posada en marxa i manteniment del software de gestió d’assajos clínics.

 Projecte: implantació d’un programa informàtic de gestió de mostres de assajos clínics.

Acreditació dels requisits i dels mèrits. 

 • Presentació del títol acadèmic requerit.
 • Presentació dels títols de formació relacionada amb el lloc de feina.
 • Experiència professional en taques pròpies del lloc de feina. És podrà acreditar mitjançant un certificat oficial, emès per l’òrgan competent, on consti: temps de feina i categoria professional
 • Coneixements  d’idiomes:

- Certificat acreditatiu del nivell de l’idioma d’acord amb el marc normatiu vigent. 

- Contracte laboral on consti durada del contracte i país en el qual s’ha desenvolupat la feina.

- Títol del grau o postgrau on s’explicita l’idioma acreditat

Causes d’exclusió: presentació de sol·licitud fora de termini; no reunir requisits; no presentar-se a l’entrevista personal, ja que es considerarà que no han acabat el procés selectiu.

Presentació de sol·licituds:

Es poden presentar en el registre i en el registre electrònic de la fundació o bé de qualsevol altra manera previst a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si la persona sol·licitant hagués presentat la sol·licitud en un registre diferent del IdISBa, haurà d’enviar  per correu electrònic (idisba.rrhh@ssib.es) la sol·licitud amb el segell d’entrada dins les 24 hores següents a la presentació en el registre de la sol·licitud. De la mateixa manera, si s’envia per correu certificat, s’ha d’enviar per correu electrònic la fulla de sol·licitud datada i segellada per la oficina de correus en que consti que s’ha enviat en el termini hàbil per a la presentació.

Correcció de deficiències:

En cas que el tribunal observi falta o defecte en la documentació acreditativa, donarà un termini de  3 dies hàbils para corregir les deficiències detectades.

Reserva en favor dels discapacitats: Existeix a l’IdISBa una reserva del 7% de llocs de feina per a discapacitats, segons la Llei 7/2007, del EBEP. No obstant, aquesta plaça no està reservada per a discapacitats.

Modalitat de contractació: Contracte per obra i servei a temps complet, amb una durada de  12 mesos.

Remuneració: 21.789,28 euros bruts anuals.

Tribunal qualificador:

 • Dra. Olga Delgado Sanchez, Responsable del projecte
 • Dra. Bàrbara Boyeras Vallespir, Servei de farmàcia HUSE
 • Responsable de Recursos Humans de l’IdISBa, actuant com a Secretari del Tribunal.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació dels candidats.

Termini de recepció de sol·licituds: 10 dies hàbils des del l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Recursos:

L’ordre jurisdiccional social és el competent per a resoldre les controvèrsies derivades d’aquestes bases, d’acord amb la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que s’hi pugui interposar cap recurs en via administrativa ni capo reclamació prèvia a la via judicial social.

  

Palma, 1 de juliol de 2019

 

Director Gerent de la Fundació

David Martínez Bestard

 

 Annex II 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ PER A L’OFERTA DE la contractació d’un/a coordinador/a de Assajos Clínics en el Servei de Farmàcia.

Nom:

Cognoms:

DNI nº:

Adreça:

Telèfon contacte:

e-mail:

EXPÒS:

Què he tingut coneixement de la convocatòria del procediment selectiu per la contractació d’un/a coordinador/a de Assajos Clínics en el Servei de Farmàcia de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears. 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:

 • Titulació exigida com a requisit
 • Fotocopia del DNI o NIE
 • Documentació acreditativa del mèrits i autobarem dels mateixos emplenat per l’aspirant

I DECLAR:

 • Tenir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
 • NO haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En cas de nacionals d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.

Per tot l'exposat, SOL·LÍCIT: Ser admès/a i prendre part al procediment selectiu per la contractació d’un/a coordinador/a de Assajos Clínics en el Servei de Farmàcia de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears.

  

Palma, _________ de ________________ de 20_______

 

Sr. Director Gerent del IdISBa

 

Annex III 

AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS 

Procés selectiu de la plaça d'un/a coordinador/a de Assajos Clínics en el Servei de Farmàcia

Nom i cognom del/de la candidat/a:

 

 

 

 

AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

AVALUACIÓ DEL TRIBUNAL

1. - Formació relacionada amb el lloc de feina
Màxim 3,5 punts.

 

 

1.1- Màster o postgrau en  monitorització d’Assajos Clínics (2 punts)

 

 

1.2- Coneixements de les directrius de la Bona Pràctica Clínica de la Conferencia Internacional de Harmonització (BPC/ICH) (1 punto)

 

 

1.3- Maneig a nivell avançat de eines informàtiques (Microsoft Word, Excel y Access) (0,5 punts)

 

 

2.- Experiència professional en taques pròpies del lloc de feina
Màxim 4,5 punts.

 

 

2.1- Experiència prèvia en investigació clínica i desenvolupament clínic de fàrmacs en totes les fases (0.08 punts per mes treballar, amb un màxim de 2 punts)

 

 

2.2- Experiència prèvia en monitorització d’assajos clínics (0.06 punts per mes treballat amb un màxim de 1.3 punts)

 

 

2.3- Experiència prèvia en la Àrea de Onco-Hematologia (0.04 punts por mes treballat amb un màxim d’1 punt)

 

 

2.4- Experiència de feina en l’àmbit hospitalari (0.02 punts per mes treballat amb un màxim de 0.2 punts)

 

 

3. Coneixements  d’idiomes:
Màxim 1 punts.

 

 

3.1- Certificat  d’Anglès nivell  B1: 0.1 punts

 

 

3.2- Certificat  d’Anglès nivell B2: 0.2 punts

 

 

3.3- Certificat  d’Anglès nivell  C1: 0.4 punts

 

 

3.4- Experiència demostrable en un país de parla Anglesa (mínim 1 any): 0.3 punts

 

 

4.- Fase d’entrevista.
Màxim 1 punts.

 

 

 

No valorar

 

     

TOTAL