Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Núm. 6593
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de juny de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Sant Jordi, de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 13 de juliol de 2016 (BOIB núm. 91, de 19 de juliol), la senyora Maria Antònia Rossinyol Seguí va ser nomenada directora del CEIP Sant Jordi, de Palma, per un període de quatre anys, amb efectes d'1 de juliol de 2016.

2. L'11 de juny de 2019, la senyora Maria Antònia Rossinyol Seguí va presentar un escrit a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres mitjançant el qual renunciava al càrrec de directora, amb efectes de 30 de juny de 2019, amb indicació dels motius de la renúncia.

Fonaments de dret

1. L'article 138.b) de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació estableix com un dels supòsits de cessament del director d'un centre docent públic, la renúncia motivada acceptada per l'Administració educativa.

2. L'apartat 2 de l'article 16 de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 18 de febrer de 2010, per la qual s'aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears, determina, com una causa de cessament dels directors, la presentació de la renúncia al càrrec davant la Direcció General de Planificació i Centres, amb justificació de les causes que l'indueixen a fer-ho. La dimissió ha de ser acceptada per la Direcció General de Planificació i Centres, que proposarà a la Direcció General de Personal Docent que faci efectiva la resolució corresponent.

3. L'article 16 de l'Ordre esmentada estableix, a l'últim paràgraf, el següent:

En els supòsits prevists als apartats 2, 3, 4 i 5 d'aquest article, a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres, la Direcció General de Personal Docent ha de procedir al nomenament d'un nou director, el mandat del qual finalitzarà en el moment en què es resolgui la següent convocatòria de concurs de mèrits.

4.  D'acord amb el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120, de 8 d'agost), segons la redacció fixada pel Decret 18/2017, de 2 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 24/2015 (BOIB núm. 135, de 4 de novembre), correspon a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, les competències en matèria de planificació educativa, coordinació, règim orgànic i funcionament dels centres docents. Així és competent per acceptar la renúncia, el director general de Planificació, Ordenació i Centres.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Acceptar la renúncia al càrrec de director del CEIP Sant Jordi, de Palma, de la senyora Maria Antònia Rossinyol Seguí, amb data 11 de juny de 2019.                                                                                                          

2. Disposar que l'acceptació de la renúncia sigui efectiva a data 30 de juny de 2019.

3. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, i Universitat, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 18 de juny de 2019

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla