Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 6542
Decret mitjançant el qual es nomena els membres de la Junta de Govern Local i el Tinents de batle de l'Ajuntament de Calvià

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del disposat a l'article 44.2 del Reglament d'organització, funcionament i eègim jurídic de les entitats locals, es publica en el BOIB el següent Decret de data 17 de juny de 2019, firmat pel batle, Sr. Alfonso Rodríguez Badal:

DECRET DE BATLIA:

Constituïda la nova Corporació Municipal, i en aplicació i desenvolupament del previst en els articles 20 i 23 de la Llei reguladora de bases de règim local, 22 del seu Text refós i 35.2 d), 46, 52 i concordants del vigent Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; aquesta Batlia, en ús de les atribucions que li confereixen els articles 21.1.a) de la vigent LRBRL i 41.3 del ROF, i dins dels límits establerts per la citada legislació que permet fins a un màxim de set membres en la Junta de Govern Local de la nostra Corporació, pel present resolc:

Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament els regidors: Sra. Natividad Francés Gárate, Sr. Marcos Pecos Quintans, Sr. Rafel Sedano Porcel, Sra. Eva Serra Félix, Sr. Juan Recasens Oliver, Marc López Expósito i Sra. Olga Granados Expósito.

Segon.- Nomenar Tinents de batle, segons ordre de substitució d'aquesta Batlia que s'indica, els següents membres de la Junta de Govern Local:

Primera Tinent de batle: Sra. Natividad Francés , que ostentarà el càrrec de tinent de batle delegada de Cohesió social, Comunicació i Policia local.

Segon Tinent de batle: Sr. Marcos Pecos Quintans, que ostentarà el càrrec de tinent de batle delegat de Transparència, Innovació i Serveis econòmics.

Tercera Tinent de batle: Sr. Rafel Sedano Porcel, que ostentarà el càrrec de tinent de batle delegat de Joventut, Participació ciutadana, Medi ambient, Transició ecològica i Memòria democràtica.

Quarta Tinent de batle: Sra. Eva Serra Félix, que ostentarà el càrrec de tinent de batle delegada d'Esports i Ciutadans estrangers.

Quint Tinent de batle: Sr. Juan Recasens Oliver, que ostentarà el càrrec de tinent de batle delegat de Serveis generals i Infrastructures.

Sisè Tinent de batle: Sr. Marc López Expósito que ostentarà el càrrec de tinent de batle delegat d'Urbanisme, Comerç i Activitats 

Setè Tinent de batle: Sra. Olga Granados Expósito, Tinent de batle delegada d'Educació i Ocupació.

Tercer.- Els anteriors nomenaments es notificaran personalment als designats i es publicaran en el BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des del mateix dia de la signatura d'aquesta resolució.

Quart.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple municipal en la primera sessió que es faci.” 

 

Calvià, 20 de juny de 2019

El batle,

Alfonso Rodríguez Badal