Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 6546
Decret pel qual es nomenen regidors delegats especials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del disposat a l'article 44.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es publica en el BOIB el següent Decret de data 20 de juny de 2019, firmat pel batle, Sr. Alfonso Rodríguez Badal:

DECRET DE BATLIA. 

En ús de les atribucions que em confereixen els articles 23.4 de la vigent Llei reguladora de les bases del règim local, 43 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i 46 i següents del Reglament orgànic municipal; i amb la finalitat de millorar la gestió municipal, de conformitat a l'apartat b) de l'article 43.5 del vigent Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, resolc:

Primer. Nomenar a la Sra. María del Carmen Rojano Pérez regidora delegada especial per a les àrees de Desenvolupament social, Persones majors i Infància, sota la supervisió de la Tinent de batle delegada d'aquestes àrees i en els termes previstos per l'art. 43.4 ROF

Segon. Nomenar al Sr. Alfonso Molina Jiménez, regidor delegat especial per a l'àrea d'Infrastructures (Manteniment, Vies i obres i Mobilitat), sota la supervisió del Tinent de batle delegat d'aquesta àrea i en els termes previstos per l'art. 43.4 ROF.

Tercer. Nomenar a la Sra. Francisca Muñoz Alcaraz regidora delegada especial per a les àrees de Comerç, Activitats i Patrimoni, sota la supervisió del Tinent de batle delegat d'aquestes àrees i en els termes previstos per l'art. 43.4 ROF.

Quart. Nomenar a la Sra. Margarita Plomer Fornés regidora delegada especial per a les àrees de Joventut, Participació ciutadana, Medi ambient, Transició ecològica i Memòria democràtica, sota la supervisió del Tinent de batle delegat d'aquestes àrees i en els termes previstos per l'art. 43.4 ROF.

Quint. Les facultats que es deleguen no suposen la renúncia a les mateixes per part d'aquesta Batlia, qui les exercirà de forma conjunta amb tots i cadascun dels delegats.

Sisè. La present resolució serà notificada en forma als delegats, donant compte de la mateixa al Ple municipal en la primera sessió que celebri, i assortirà efectes des de l'endemà al d'aquesta data, sense perjudici de la seva preceptiva publicació en el BOIB.”

 

Calvià, 26 de juny de 2019

El batle,

Alfonso Rodríguez Badal