Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 6577
Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió. Aprovació del borsí de personal administratiu generat pel concurs oposició per promoció interna per cobrir 10 places de la Subescala administrativa d’Administració General de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior per decret 13012 de data 28 de juny de 2019 ha resolt el següent:

PRIMER.- Aprovar el borsí de personal administratiu per cobrir, amb caràcter d’interinitat, les vacants i per subvenir a necessitats temporals i urgents, segons la proposta definitiva que ha efectuat el tribunal qualificador del concurs oposició per promoció interna per cobrir 10 places de la subescala administrativa d’Administració General de l’Ajuntament de Palma, convocat per decret de la Regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior, número 10.185 de 18 de maig de 2018 (BOIB núm. 64, de 24 de maig de 2018), amb indicació de totes per les persones integrants segons l’odre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura a l’annex d’aquesta Resolució.

Mentre no tingui lloc la pressa de possessió de les deu aspirants que han obtingut plaça de la subescala administrativa podran ser cridades aquestes persones per a un nomenament, amb caràcter interí en la subescala de referència, sempre que no es trobin nomenades amb caràcter provisional com a administratives, sense que el rebuig de l’oferiment suposi cap tipus de penalització o pèrdua de posició respecte de l’ordre de prelació.

SEGON.- Publicar aquesta Resolució en el tauler d’anuncis virtual, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la web de l’Ajuntament de Palma.

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 1 de juliol de 2019

 El cap de Departament de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014) 

Antoni Pol Coll

 

ANNEX:

BORSÍ DE PERSONAL DE LA SUBESCALA ADMINISTRATIVA DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

 

 

VIGÈNCIA: DES DE 11/06/2019

 

ORDRE

NOM

RESULTAT

1

TORRES ESTARELLAS, SEBASTIA

38.78

2

OLIVA FRUCTUOSO, ANTONIA

38.53

3

BITATA ALBILLO, SUSANA

37.98

4

BELTRAN OLIVA, MARIA JESUS

37.9

5

MARTORELL GINARD, ANTONIA

37.15

6

MOLL GARRIDO, MARIA LEONOR

37.07

7

SENDRA ORDINAS, SUSANA

36.95

8

LOPEZ MONTESINOS, MARIA ANGELES

36.7

9

SANCHEZ PUJOL, MATIAS

36.6

10

SALOM MORENO, MARIA ANTONIA

36.58

11

GUTIERREZ RIFFO, MARIA ISABEL

36.55

12

BERENJENO RAMIREZ, MARIA DEL CARMEN

36.27

13

MESQUIDA BARCELO, AINA MARIA

36.06

14

DE ANGULO DOLS, ROSA

36.05

15

SALVA MARTINEZ, JUANA ANA

35.95

16

CASADO CANO,  MAGNOLIA PATRICIA

35.88

17

PALOU GARCIA DE BLAS, MARTA

35.87

18

MOLL LLINAS, LUISA

35.68

19

GARCIA BERNAL, ISABEL

35.6

20

DUEÑAS SALAZAR, MARIA DEL CARMEN

35.53

21

PARRA VELASCO, EVA

35.51

22

CAMPOS PARRADO, JOSE PABLO

35.47

23

CORDON PARIS, ROSA MARIA

35.45

24

CALDERON GALVEZ, EVA

35.43

25

GONZALEZ CRUZ, MARIA LUZ

35.29

26

MARQUEZ POL, MARGALIDA

35.19

27

LLOMPART PORTERO, CATALINA

34.9

28

SIERRA CARMONA, JUAN PEDRO

34.8

29

MARTINEZ GARCIA, ANTONIA

34.48

30

TORRES QUINTANS, CONSUELO PILAR

34.43

31

SAEZ AMER, FRANCISCA MARIA

34.38

32

CASTILLO SANCHEZ, RAMONA

33.78

33

GARCIA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL

33.63

34

CORDON PARIS, MARIA DEL PILAR

33.5

35

ALEMANY CAPO, JUANA-ANA

33.28

36

VILLALONGA TOMAS, FRANCISCA ROSA

33.18

37

MARQUES CORTES, FRANCISCA

33.1

38

RAMON RAMON, ESPERANZA-CONC.

33.03

39

OLIVER VIVES, SILVIA

32.9

40

ZAFRA LYDIC, JOSE DAVID

32.28

41

BARRAU BOIXADER, OLGA

32.11

42

FERNANDEZ LOBETE, ROSA MARIA

31.85

43

GARCIA GONZALEZ, PEDRO JOSE

31.75

44

SAIZ GARCIA DELGADO, MONICA

31.65

45

MOTA VERA, MIGUEL ANGEL

31.08

46

RAMIS PERICAS, JOAN

30.85

47

BISQUERRA FRAU, JERONIA

30.5

48

SUAU LEON, Mª. INMACULADA

30.42

49

MARIMON GOST, AINA CATERINA

29.98

50

THOMASSET LOCATI, YANNICK MICHELE

29.68

51

AMENGUAL SERVERA, MATEU FELIX

29.58

52

PEREZ HERNANDEZ, JUANA MARIA

29.3

53

ESPIGARES ESPIGARES, EMILIO

29.06

54

GAYA SUÑER, YOLANDA

28.69

55

RUBIO ORDINAS, MARTA

28.53

56

BENNASAR SEVILLA, ALEJANDRO

28.48

57

SANCHEZ RIVAS, MARIA DESIREE

28.43

58

MATA CASADO, VERONICA

27.8

59

ESTADES SINTES, CATALINA

27.76

60

OLIVER TOMAS, EULALIA

24.36

61

ARQUES FERRAGUT, CATALINA

21.32

62

PLAZA MATEOS, VALENTIN

21.18

63

MARTINEZ BENEDICTO, SONIA

19

64

BAYO FIOL, MARIA AUXILIADORA

16.32