Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2018 pel qual s’atorga l’autorització prèvia a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa corresponent a l’expedient relatiu a l’adquisició directa de la finca es Canons, del terme municipal d’Artà, i es delega la competència per acordar l’adquisició directa de la finca esmentada

    Número d'edicte 3006 - Pàgina 8867

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2018 pel qual s’aprova el calendari de festes per a l’any 2019 en l’àmbit de les Illes Balears

    Número d'edicte 3007 - Pàgina 8868

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 13 de març de 2018 per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2018-2019

    Número d'edicte 2986 - Pàgines 8869-8887

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 12 de març de 2018 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2018-2019 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer cicle d’educació infantil

    Número d'edicte 2923 - Pàgines 8888-8895

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 13 de març de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials tradicionals i en altres sectors econòmics, en especial els emergents, cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, dins l’objectiu temàtic 8.1.3, i en un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4

    Número d'edicte 2944 - Pàgines 8896-8921

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual s’admet el dipòsit de la modificació dels estatuts de l’organització empresarial anomenada Associació Balear d’agroturismes i turisme d’interior - ABATI (codi de dipòsit 07000102).

    Número d'edicte 2946 - Pàgines 8922-8923

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual s’admet el dipòsit de la modificació dels estatuts de l’organització empresarial anomenada Asociación de Empresas Náuticas de les Illes Balears - AENIB (codi de dipòsit 07000100)

    Número d'edicte 2947 - Pàgines 8924-8925

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu del sector del lloguer de vehicles sense conductor de les Illes Balears i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07001835011996)

    Número d'edicte 2948 - Pàgines 8926-8944

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la legalització edificacions per producció d'oli , pol. 2 parc.180, TM Manacor (175a/15)

    Número d'edicte 2924 - Pàgines 8945-8948

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre l’aparcament exterior privat parcel·la 41, polígon 21, Can Torrent, TM Santa Eulària des Riu (37641/13)

    Número d'edicte 2925 - Pàgines 8949-8953

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) del dia 30 de gener del 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2017, de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones de muntanya de les Illes Balears

    Número d'edicte 2899 - Pàgina 8954

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) del dia 30 de gener del 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2017, de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques

    Número d'edicte 2900 - Pàgina 8955

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la presidenta del Patronat de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es disposa la publicació de la modificació parcial dels Estatuts de la Fundació

    Número d'edicte 2985 - Pàgines 8956-8959

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Informe, proposta de resolució/resolució del conseller de Treball, Comerç i Industria, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de beques i ajuts de la convocatòria informativa dirigida als alumnes de les especialitats formatives corresponents a les competències clau impartides pels centres educatius per a persones adultes, per al període 2018-2019

    Número d'edicte 2888 - Pàgines 8960-8964

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 13 de març de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys que tenguin la condició d’aturats de llarga durada, així com les dones víctimes de violència masclista en situació d'atur, que siguin alumnes d’especialitats formatives finançades pel SOIB o impartides per centres propis, per al període 2018-2019

    Número d'edicte 3023 - Pàgines 8965-8970

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 13 de març de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria informativa per sol·licitar ajuts i beques dirigida als alumnes treballadors desocupats d’accions formatives finançades pel SOIB o impartides pels centres propis, per al període 2018-2020

    Número d'edicte 3024 - Pàgines 8971-8975

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 14 de març de 2018 per la qual es fixa el calendari i el sistema d’avaluació de les proves de llengua catalana organitzades per l’Escola per a la convocatòria de l’any 2018

    Número d'edicte 3042 - Pàgines 8976-8978

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l’hospital

    Número d'edicte 2880 - Pàgines 8979-8980

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

    Número d'edicte 2882 - Pàgines 8981-9000

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l’Esport Balear i el Consell Insular de Formentera per a desenvolupar activitats de promoció esportiva a Formentera per l’any 2017

    Número d'edicte 2883 - Pàgines 9001-9003

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

   • Resolució del Vicepresident primer i Conseller executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, de 6 de març de 2018, relativa a l’aprovació de les normes de selecció de participació per ocupar un expositor de la 12a Fira del Llibre Antic i d’ocasió de Mallorca 2018

    Número d'edicte 2887 - Pàgines 9004-9010

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Resolució de la consellera executiva de Territori i Infraestructures d’aprovació de la llista definitiva d’aptes, no aptes i no presentats com a resultat de la prova del 23 de febrer de 2018, en el marc de la Convocatòria de 2018 per a l’obtenció de l’acreditació professional del personal d’admissió i control d’ambient intern

    Número d'edicte 2972 - Pàgines 9011-9014

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Aprovació de la Convocatòria de subvencions anuals per dur a terme activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial per a l’any 2018

    Número d'edicte 2982 - Pàgines 9015-9032

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Aprovació inicial d’un pla especial 2018 per a despeses corrents per als ajuntaments de menys de 10.000 habitants

    Número d'edicte 2984 - Pàgines 9033-9039

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Institut Menorquí d'Estudis- Aprovació de les bases i la convocatòria per a la concessió de beques d’investigació de l’Institut Menorquí d’Estudis - convocatòria 2018

    Número d'edicte 2911 - Pàgines 9040-9045

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Nomenament del consell escolar de l'Escola infantil de 1r cicle (0-3 anys), "Es Nieró", curs 2017-2018

    Número d'edicte 2897 - Pàgina 9046

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Convocatòria de subvencions de l'Ajuntament d'Alaró a les associacions culturals, socials i juvenils inscrites al registre municipal per a l'exercici 2018

    Número d'edicte 2934 - Pàgines 9047-9052

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret pel qual es designa regidora delegada especial per a les àrees de Comerç, Patrimoni i Medi Natural i Urbà

    Número d'edicte 2894 - Pàgina 9053

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret mitjantçant el qual es deleguen competències de la batlia en els tinents de batle

    Número d'edicte 2915 - Pàgines 9054-9059

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovar assignar retribucions a Regidor de l’ Ajuntament de Calvià

    Número d'edicte 2916 - Pàgina 9060

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Esmena errada edicte número 2588, Decret pel qual es regulen les característiques específiques de prestació del servei de recollida de residus municipals i neteja d'espais públics 2018

    Número d'edicte 2957 - Pàgines 9061-9063

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Revisió del catàleg d'infraccions i sancions de l'ordenança municipal per al foment de la convivencia a Calvia

    Número d'edicte 2922 - Pàgines 9064-9072

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Bases reguladores i convocatòria de subvencions municipals destinades a restaurar i/o rehabilitar les façanes de Capdepera

    Número d'edicte 2990 - Pàgines 9073-9086

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Designació de Batle accidental

    Número d'edicte 2941 - Pàgina 9087