Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Anunci de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de formalització del contracte d’obres de l’endegament del torrent Barbara, en el tram del col·legi Sant Josep Obrer i la carretera de Sineu MA-3078, a Palma

    Número de registre 2926 - Pàgina 9103

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT

   • Licitació expedient de contractació contr 2018 785 servei redacció projecte obres i direcció facultativa Conservatori Maó

    Número de registre 2980 - Pàgines 9104-9105

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Formalització del contracte de les obres de substitució de la deshumectadora de la piscina es Raspallar

    Número de registre 2952 - Pàgina 9106

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Formalització del contracte del subministrament d'un minibús adaptat, per al departament de Sanitat i Benestar Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions del Consell Insular d'Eivissa

    Número de registre 2953 - Pàgina 9107

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Anunci de la formalització del contracte del subministrament i muntatge de mobiliari per a la sala multiusos del Recinte Firal

    Número de registre 2977 - Pàgina 9108

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Anunci de l'Ajuntament de Calvià de formalització del contracte de “Servei per a la redacció de diversos projectes per l'Ajuntament (4 lots)”

    Número de registre 2917 - Pàgina 9109

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Formalització del contracte de “Redacció dels Projectes Bàsic i d'Execució, direcció d'obres, coordinació de seguretat i salut i execució de les obres del Skateparc a la urbanització Galatzó”

    Número de registre 2918 - Pàgina 9110

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Anunci de l'Ajuntament de Calvià de formalització del contracte de “Servei per la producció de ortofotografia, actualització de cartografia del sòl urbà i corbat i producció de cartografia de zones urbanitzables de Calvià”

    Número de registre 2919 - Pàgina 9111

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Formalització del contracte “Servei de transport regular entre els IES a diferents punts del terme municipal i viceversa destinat als estudiants de batxillerat i cicles formatius residents al terme municipal de Calvià”

    Número de registre 2920 - Pàgina 9112

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Formalització del contracte de “Pòlissa de l'assegurança dels danys materials de l'Ajuntament de Calvià”

    Número de registre 2921 - Pàgina 9113

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Licitació del contracte d'execució de les obres del projecte «Reforma de les infraestructures dels carrers Mossèn Josep Salord i Farnés i Josep Mª Fivaller» del terme municipal de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 2966 - Pàgines 9114-9115

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Anunci d'esmena d'error de la clàusula «1.2 Descripció del contracte» del plec de clàusules administratives particulars de l'expedient de contractació mixta del subministrament i servei de lloguer, instal·lació, manteniment i buidatge periòdic de sanitaris portàtils de les platges del terme municipal de Ciutadella de Menorca: Cales Piques, Sa Caleta, Cala Santandria, Cala Degollador (coneguda com Sa Platja Gran) i Cala Blanca, i ampliació del termini per a la presentació d'ofertes en 7 dies naturals més (exp. 226/2018)

    Número de registre 2967 - Pàgina 9116

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Expedient de contractació i anunci de licitació de les obres de Reforma i ampliació de la Residència geriàtrica municipal per a persones depenents de Ferreries, modificació de la Clàusula Setena dels plecs i nou termini

    Número de registre 2974 - Pàgina 9117

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Cancel·lació garantia definitiva

    Número de registre 2889 - Pàgina 9118

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secció de Contractació. Anunci per a la licitació de servei de dinamització del espais joves (SDEJ). Exp. 2018-025-A

    Número de registre 2908 - Pàgines 9119-9120

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secció de Contractació. Anunci per a la licitació de servei d’activitats educativoculturals i de dinamització dels casals de barri (2 lots). Exp. 2018-019-A

    Número de registre 2909 - Pàgines 9121-9122

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Suspensió de la licitació del contracte del servei de gestió integral de biblioteques, dinamització i foment de la lectura a les biblioteques municipals de Son Cladera, Son Sardina, El Coll D’en Rabassa, Son Ximelis i Son Gotleu. Exp. 2018-016-A

    Número de registre 2960 - Pàgina 9123

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • L’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A.,EMAYA anuncia la formalització del contracte de impartició d’accions formatives a EMAYA, EXP._719_IAF_1017

    Número de registre 2905 - Pàgines 9124-9125

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • L’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A.,EMAYA anuncia la formalització del contracte de serveis de rectificat, treballs de torn, reparació de cilindres hidràulics i reconstrucció de peces de maquinària dels vehicles de la flota d’EMAYA. EXP. 735_SRV_1117

    Número de registre 2906 - Pàgina 9126

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Contracte d'obres de renovació urbana del carrer de la Lluna de Porreres

    Número de registre 2827 - Pàgina 9127

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Formalització del contracte de subministrament de vehicle agranadora

    Número de registre 2979 - Pàgina 9128

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Formalització del contracte de subministrament de vehicle amb canastra elevadora

    Número de registre 2978 - Pàgines 9129-9130

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació d’incoació d’expedients sancionadors instruïts per la Secretaria General de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

    Número de registre 2987 - Pàgines 9131-9132

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de les propostes de resolució dels expedients sancionadors instruïts per la Secretaria General de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

    Número de registre 2988 - Pàgines 9133-9134

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Notificació de les resolucions dels expedients sancionadors instruïts per la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

    Número de registre 2989 - Pàgines 9135-9136

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Informació pública sobre l'Estudi d'impacte ambiental i la Memòria d'explotació i restauració de l’explotació Salinas de Campos núm. 1004, que forma part del polígon 17, parcel·les 6, 26, i 319 del terme municipal de Campos

    Número de registre 1278 - Pàgina 9137

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Informació pública sobre l’Estudi d’impacte ambiental, Projecte d’explotació i Projecte de restauració de la planta d’aglomerat asfàltic de la pedrera Son Tey núm. 170, que forma part de la parcel·la 444 del polígon 6 de Sineu

    Número de registre 2949 - Pàgina 9138

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Correcció d'error de l'extracte de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) del dia 30 de gener del 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2017, de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones de muntanya de les Illes Balears

    Número de registre 2898 - Pàgina 9139

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • CORRECCIÓ d'error de l'extracte de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) del dia 30 de gener del 2017 per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2017, de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques

    Número de registre 2901 - Pàgina 9140

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Extracte de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 13 de març de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys que tenguin la condició d’aturats de llarga durada, així com les dones víctimes de violència masclista en situació d'atur, que siguin alumnes d’especialitats formatives finançades pel SOIB o impartides per centres propis, per al període 2018-2019

    Número de registre 3025 - Pàgines 9141-9143

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Extracte de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 13 de març de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria informativa per sol·licitar ajuts i beques dirigida als alumnes treballadors desocupats d’accions formatives finançades pel SOIB o impartides pels centres propis, per al període 2018-2020

    Número de registre 3027 - Pàgines 9144-9147

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de resolucions per les quals es donen de baixa diversos centres en el Registre de Centres i Entitats de Formació Professional per a l’Ocupació

    Número de registre 2945 - Pàgina 9148

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 31 de gener de 2018 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 2950 - Pàgina 9149

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Informació pública de l'aprovació inicial del Projecte de nomenclatura, numeració i retolació de carrers, vies i espais públics urbans de Formentera

    Número de registre 2929 - Pàgina 9150

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Extracte de la convocatòria de subvencions anuals per a dur a terme activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial 2018

    Número de registre 2983 - Pàgines 9151-9153

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal 2/6 de la taxa de servei de grua

    Número de registre 2965 - Pàgina 9154

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública canvi concessió funeraria

    Número de registre 2765 - Pàgina 9155

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Convocatòria de subvencions de l'Ajuntament d'Alaró a les associacions esportives inscrites al registre municipal per a l'exercici 2018

    Número de registre 2970 - Pàgines 9156-9161

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial expedient de modificació pressupostària num. 2/2018

    Número de registre 2933 - Pàgina 9162

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inical del projecte d’obres titulat «Projecte d'execució rutes saludables urb. Arenal d’en Castell, urb. Coves Noves urb. Punta Grossa» i exposició pública

    Número de registre 2935 - Pàgina 9163

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial i exposició publica del projecte d’obres titulat “Proyecto de ejecución para la mejora de c/ sa Marina urb. Coves noves carretera de ME-9 a Arenal d’en Castell t.m. es Mercadal”

    Número de registre 2938 - Pàgina 9164

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació inicial Projecte de les infraestructures hídriques

    Número de registre 2932 - Pàgina 9165

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació inicial del projecte constructiu de nous pluvials c/ Major (tram nord)

    Número de registre 2936 - Pàgina 9166

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

    Número de registre 2870 - Pàgina 9167

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Canvi titularitat sepultura núm. 12

    Número de registre 2791 - Pàgina 9168

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Exposició pública del projecte de les obres destinades a la renovació del velòdrom i la pista d’atletisme de Son Moix

    Número de registre 2954 - Pàgina 9169

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Exposició pública del projecte de les obres de remodelació de pistes al poliesportiu Germans Escalas

    Número de registre 2955 - Pàgina 9170

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Informació Pública aprovació inicial projecte reparcel·lació Es Pinaret

    Número de registre 2961 - Pàgina 9171

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Informació pública sobre el Projecte d'Urbanització dels sectors 4.23 i 4.24 de les Normes Subsidiaries de Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 2793 - Pàgina 9172

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació de l’Estudi de Detall d’ordenació de volums edificatoris a la parcel·la R-3, C/ Quatre Cantons, núm. 30, S’Olivera, Puig d’en Valls

    Número de registre 2714 - Pàgina 9173

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Inici expedient sancionador

    Número de registre 2890 - Pàgina 9174

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Inici expedient sancionador

    Número de registre 2891 - Pàgina 9175

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Proposta de resolució expedient sancionador

    Número de registre 2892 - Pàgina 9176