Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament del Jutge de Pau Substitut del Jutjat de Pau de Santa Eulalia del Rio

    Número de registre 2903 - Pàgina 8814

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament del Jutge de Pau Titular del Jutjat de Pau de Santa Eulalia del Rio

    Número de registre 2904 - Pàgina 8815

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret de batlia nomemant regidor delegat per a la zona de El Toro

    Número de registre 2893 - Pàgina 8816

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret pel qual es nomenen els membres de la Junta de Govern Local i tinents de batle de l'Ajuntament de Calvià

    Número de registre 2914 - Pàgina 8817

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA

   • Correcció d’errates l’edicte 1770 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 22, de 17 de febrer de 2018, del Servei de Salut de les Illes Balears, relatiu al sumari Resolució del Director General del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de febrer de 2018 per la qual es convoca, pel procediment de concurs, el lloc de Cap de Secció de Recursos Humans - Nòmines de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Són Llàtzer

    Número de registre 2942 - Pàgina 8818

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 5 de març de 2018, de modificació de la composició de la Comissió Tècnica de Valoració establerta en l’annex 3 de la Resolució de 20 de juny de 2017 per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu, escala professional d'infraestructures, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Menorca

    Número de registre 2969 - Pàgines 8819-8820

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 15 de març de 2018 per la qual es corregeixen els errors observats en la Resolució de 5 de març de 2018 per la qual es van aprovar les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses de les proves selectives per accedir, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos de gestió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s’afegeixen sis persones a la llista definitiva de persones aspirants admeses pel torn lliure

    Número de registre 3041 - Pàgines 8821-8822

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Director Gerent de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria d’UCI de l’Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 2940 - Pàgines 8823-8824

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de març de 2018 per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntaris per proveir places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari

    Número de registre 2856 - Pàgines 8825-8833

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça de la categoria de Metge de Família d’EAP (A1) al Centre de Salut de Formentera de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (ASEF 3/18)

    Número de registre 2937 - Pàgines 8834-8841

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Director Gerent de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de cap de Secció d’Hematologia i Hemoteràpia de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 2939 - Pàgina 8842

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de març de 2018 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea d’Anatomia Patològica (HMAN-1/18) corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor (Atenció Especialitzada Sector Sanitari de Llevant/Àrea de Mallorca)

    Número de registre 2912 - Pàgines 8843-8853

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Relació definitiva de persones admeses i excloses al procés selectiu d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2015, per promoció interna, mitjançant es sistema de concurs-oposició

    Número de registre 2968 - Pàgina 8854

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Termini per optar a Jutge de Pau i substitut

    Número de registre 2886 - Pàgina 8855

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Bases convocatoria borsa Escola d'Estiu 2018

    Número de registre 2895 - Pàgines 8856-8858

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases especifiques per a una borsa d'arquitectes interins

    Número de registre 2962 - Pàgines 8859-8866