Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 6/2018, de 16 de març, pel qual es modifica el Decret 37/2015, de 22 de maig, d’aprovació dels Estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears

    Número d'edicte 3009 - Pàgines 8790-8791

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva del pressupost del Consorci del Pavelló Esportiu Multifuncional, corresponent a l’exercici 2018

    Número d'edicte 2910 - Pàgina 8792

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de funcionament del Servei Residencial d'Inserció Social-Casa d'Acollida de Ciutadella de Menorca (exp. 2017/006696)

    Número d'edicte 2963 - Pàgines 8793-8809

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 02/2018 al Pressupost de l’Ajuntament de 2018

    Número d'edicte 2993 - Pàgines 8810-8811

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació definitiva expedient modificació de crèdit nº 4/2017: modificació del pressupost de despeses per mitjà de baixes de crèdits de despeses d’altres aplicacions pressupostàries no compromeses

    Número d'edicte 2943 - Pàgina 8812

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació definitiva expedient modificació de crèdit nº 5/2017: modificació del pressupost de despeses per mitjà de romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 2951 - Pàgina 8813