Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 2209 - Pàgines 13847-13849

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable sense emmagatzematge (Programa 4, únicament component 7), i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents (Programa 5, component 8), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 2284 - Pàgines 13850-13870

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la concessió parcial d’ajuts per a la realització d’activitats extraescolars per contribuir a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal a les Illes Balears (expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici de 2023 / Decret 75/2004, segons la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat d’11 de novembre de 2022) i es reconeix l’obligació a favor dels beneficiaris

    Número d'edicte 2206 - Pàgines 13871-13932

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat a proposta del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, per la qual es qualifica positivament la modificació parcial dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Administradors de Finques de les Illes Balears i se n’ordena la inscripció en el full registral corresponent del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears

    Número d'edicte 2219 - Pàgines 13933-13935

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat a proposta del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, per la qual s’ordena la inscripció de la baixa del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Menorca en el Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears, i es cancel·len els assentaments registrals de la corporació

    Número d'edicte 2220 - Pàgines 13936-13938

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat a proposta del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, per la qual es qualifiquen positivament els nous Estatuts del Col·legi Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals de les Illes Balears i se n’ordena la inscripció en el full registral corresponent del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears

    Número d'edicte 2221 - Pàgines 13939-13968

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions exteriors per la qual s’aprova la modificació dels models de Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l’adjudicació per procediment obert, obert simplificat i negociació amb licitació de contractes d'obres, subministraments i serveis cofinançats en el marc de l’Instrument de finançament Next Generation EU

    Número d'edicte 2277 - Pàgines 13969-13970

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució conjunta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es fa públic el tercer llistat parcial de potencials beneficiaris de l’Ajut Social i es concedeix un termini per exercir el dret a renúncia

    Número d'edicte 2087 - Pàgines 13971-14070

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de concertació del servei d’acompanyament d’emancipació per a joves de 18 a 25 anys que han estat tutelats per l’Administració

    Número d'edicte 2146 - Pàgines 14071-14082

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la Consellera d’Afers Socials i Esports, a proposta de la directora general de Serveis Socials, de modificació del termini de presentació de sol·licituds dels ajuts regulats per l’Acord del Consell de Govern de 7 de novembre de 2022 pel qual s’aproven les prestacions econòmiques d’urgència per a les persones residents a les Illes Balears que són beneficiàries del règim de protecció temporal per estar afectades pel conflicte a Ucraïna i que estan en situació de manca de recursos econòmics suficients

    Número d'edicte 2226 - Pàgines 14083-14084

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 52/2023 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 2233 - Pàgines 14085-14087

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de denegació de subvencions 51/2023 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 2234 - Pàgines 14088-14089

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de març de 2023 per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en modalitat presencial per al curs escolar 2023-2024

    Número d'edicte 2199 - Pàgines 14090-14121

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2023, per la qual s’aproven les instruccions per regular el registre de la qualificació dels resultats del procés d’aprenentatge a les actes d’avaluació de final de curs (avaluació acreditativa) dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu matriculats als centres ordinaris d’educació primària i educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 2241 - Pàgines 14122-14124

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual es modifica la composició de la Comissió de Valoració per instruir i valorar els mèrits del concurs per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució de 25 de novembre de 2015

    Número d'edicte 2253 - Pàgines 14125-14126

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització i sostenibilitat

    Número d'edicte 2231 - Pàgines 14127-14142

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Publicació de l’aprovació de l’encàrrec de gestió a l’Empresa de Transformación Agraria, SA SME MP (TRAGSA) i del projecte de seguiment i control a l’illa d’Eivissa de plagues de quarantena i plagues la lluita de les quals ha estat declarada d’utilitat pública (campanya 2023)

    Número d'edicte 2204 - Pàgina 14143

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència sobre la fixació del preu públic de l’espectacle infantil “Recuérdame. Tributo a Coco”, que es celebrarà el dia 26 de març de 2023 al Recinte Firal d’Eivissa, organitzat pel Departament d’Esports i Joventut

    Número d'edicte 2208 - Pàgines 14144-14145

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa per a la reactivació econòmica en matèria de sostenibilitat I eficiència urbana

    Número d'edicte 2260 - Pàgines 14146-14148

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de dia 10 de març de 2023 per la qual es convoca la concertació social del servei de funció tutelar per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

    Número d'edicte 2202 - Pàgines 14149-14157

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’IMAS de dia 10 de març de 2023 d’adjudicació de la concertació social pel procediment d'urgència, del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d’edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per la recepció i valoració diagnòstica

    Número d'edicte 2217 - Pàgines 14158-14161

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 27 de febrer de 2023, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d'ajuts destinats a entitats culturals de l'any 2023 (exp. 1508-2023-000001)

    Número d'edicte 2212 - Pàgines 14162-14171

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de març de 2023, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria de la concessió directa d’ajuts per a l’adquisició dels Vals Consum 2023 envers l’augment generalitzat dels preus (exp. 03141-2023-000001)

    Número d'edicte 2230 - Pàgines 14172-14179

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament d'Ordenació Turistica. Aprovació de declaració responsable d'inici d'activitat turistica d'establiments d'allotjament: hotel

    Número d'edicte 2242 - Pàgines 14180-14186

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament d'Ordenació Turística. Aprovació model de declaració responsable d'inici d'activitat turistica (DRIAT) d'establiments d'allotjament: Hostatgeria

    Número d'edicte 2249 - Pàgines 14187-14193

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases per a la concessió de bons Viu Alcúdia per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi d’Alcúdia

    Número d'edicte 2246 - Pàgines 14194-14204

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Nou termini de presentació de sol·licituds per a l’atorgament de les 4 llicències temporals previstes en el Pla d’actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme per als anys 2023, 2024, 2025, 2026 i 2027 de l’Ajuntament de Deià

    Número d'edicte 2263 - Pàgina 14205

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Decret rectificació revocació delegacions

    Número d'edicte 2288 - Pàgina 14206

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació definitiva del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima de Ferreries (PAESC)

    Número d'edicte 2203 - Pàgina 14207

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2023/PRE/0000194 de 07/03/2023, pel qual s'aprova el padró fiscal de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica corresponent a l'exercici 2023 i notificació col·lectiva

    Número d'edicte 2210 - Pàgina 14208

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Establiment del preu públic per les activitats vinculades a la mostra de teatre escolar

    Número d'edicte 2172 - Pàgines 14209-14212

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Bases dels concursos de mostradors de Maó+flors, festes de Gràcia i Nadal, corresponents a l’any 2023

    Número d'edicte 2222 - Pàgines 14213-14216

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Acord de teletreball de l’Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 2198 - Pàgines 14217-14226

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Exp. 245/2023 – Aprovació de la modificació del Pla d’Actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme per als anys 2022 i 2023

    Número d'edicte 2244 - Pàgines 14227-14239

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Oferta d'ocupació pública 2023

    Número d'edicte 2272 - Pàgina 14240